Translate site

Translate

Meny

Medborgarlöfte

Medborgarlöften är en utveckling av samarbetet som finns mellan kommun och polis.

När löftena tas fram ska våra invånare i kommunen involveras, och löftena ska innehålla det som invånarna upplever som problem. Det handlar om konkreta aktiviteter som kommun och polis tillsammans kommer överens om för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Den lokala problembilden visar att otryggheten i Lysekils kommun påverkas av låg social kontroll (det vill säga att det är få människor i rörelse) samt en oro för droger och ungdomskriminalitet.

Medborgarlöftena för perioden april 2020 – april 2021

Samordning av trygghetsfrämjande resurser genom arbetsmetoden EST (effektiv samordning för trygghet).

  • Lysekils kommun och Polisen tar var fjortonde dag fram en gemensam lägesbild utifrån EST.
  • Lysekils kommun tar fyra gånger per år fram en kommunikativ lägesbild som görs känd för allmänheten.

Ökad social kontroll i Lysekils kommun:

  • Polisen kommer att prioritera sin närvaro i Lysekils kommun utifrån den gemensamma lägesbilden i EST-arbetet.
  • Lysekils kommun vidareutvecklar arbetet med Trygghetsvandrare, bestående av föräldrar och andra vuxna förebilder, i syfte att öka människor i rörelse i Lysekils kommun.

Samverkan mot droger och ungdomskriminalitet:

  • Polisen genomför minst två insatser i syfte att förhindra och begränsa narkotikabrott bland ungdomar. Kommunen medverkar till att snabbt kunna hjälpa ungdomar med problem.
  • Lysekils kommun förhindrar att unga rekryteras till kriminella konstellationer genom att arbeta uppsökande/fältande samt utveckla positiva mötesplatser för unga.
  • Lysekils kommun arbetar med kommunikation kring droger och dess inverkan i syfte att förebygga narkotikaanvändning.
  • SSPF (ett samarbete mellan grundskola, gymnasium, fritidsgård, socialtjänst och Polis) riktar under 2020 särskilda insatser mot de individer som finns med i ungdomsgrupperingar med kriminella beteenden. Gruppen ska träffas minst varannan vecka och har i syfte att hjälpa ungdomar med risk för kriminalitet.