Meny

Ekonomi

Syftet med kommunal verksamhet skiljer sig från syftet med privat
företagande. När det gäller privat verksamhet är vinsten målet medan
kommunernas syfte är att bedriva verksamhet.

Enligt kommunallagen ska kommunen ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Det finns ett lagstadgat balanskrav som innebär att kostnaderna inte får vara större än intäkterna.

En grundprincip är att en generation inte ska förbruka vad en tidigare generation skapat och kostnaderna får inte övervältras på kommande generationer utan varje generation skall bära sina kostnader.

Årsredovisning

I kommunens årsredovisning redovisas det gångna årets verksamhet och det ekonomiska resultatet. Du kan även läsa om viktiga händelser under året och om det utvecklingsarbete som pågår i kommunen. Årsredovisningen innehåller en övergripande sammanställning av kommunens verksamheter och bolag, samt en koncernredovisning där bolagens och kommunens redovisning har slagits ihop.

Årsredovisningen sammanställs av kommunens ekonomiavdelning för kommunstyrelsens räkning och fastställs av kommunfullmäktige. Den vänder sig både till kommunens politiker och andra intressenter.

Årsredovisning 2021
Lysekils kommun uppvisar ett starkt ekonomiskt resultat för 2021. Statens bidrag till kommunerna, tillsammans med skatteintäkter och fastighetsavgifter, överskred budget med över 20 miljoner kronor, vilket har haft stor betydelse för kommunens resultat på 27 miljoner kronor. Intäkterna ökade med mer än 4 procent jämfört med året innan samtidigt som kostnaderna ökade med över 6 procent.

Viktiga händelser och utvecklingsarbete
- Under året tillträdde Karolina Samuelsson som ny kommundirektör.

- Som ett resultat av det intensifierade trygghetsarbetet skapades en ny enhet, Ung Utveckling, vars syfte är att arbeta förebyggande kring barn och unga.

- En ny översiktsplan togs fram under året och kommunen erbjöd tre publika informationstillfällen runt om i kommunen för att ge intresserade möjlighet till insyn och påverkan.

- Under 2021 antogs Lysekils kommun 14 klimatlöften av vilka 8 uppnåddes och 4 påbörjades.