Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Ekonomi

Syftet med kommunal verksamhet skiljer sig från syftet med privat
företagande. När det gäller privat verksamhet är vinsten målet medan
kommunernas syfte är att bedriva verksamhet.

Enligt kommunallagen ska kommunen ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Det finns ett lagstadgat balanskrav som innebär att kostnaderna inte får vara större än intäkterna.

En grundprincip är att en generation inte ska förbruka vad en tidigare generation skapat och kostnaderna får inte övervältras på kommande generationer utan varje generation skall bära sina kostnader.

Årsredovisning

I kommunens årsredovisning redovisas det gångna årets verksamhet och det ekonomiska resultatet. Du kan även läsa om viktiga händelser under året och om det utvecklingsarbete som pågår i kommunen. Årsredovisningen innehåller en övergripande sammanställning av kommunens verksamheter och bolag, samt en koncernredovisning där bolagens och kommunens redovisning har slagits ihop.

Årsredovisningen sammanställs av kommunens ekonomiavdelning för kommunstyrelsens räkning och fastställs av kommunfullmäktige. Den vänder sig både till kommunens politiker och andra intressenter.

 

Årsredovisning 2022

2022 redovisar Lysekils kommun ett positivt ekonomiskt resultat på 68,6 mnkr vilket är långt över det budgeterade målet. De största orsakerna till det starka resultatet är höga statsbidrag och skatteintäkter samt stora engångsintäkter vid försäljningar. Verksamhetens nettokostnader har endast förändrats marginellt jämfört med föregående år.

Viktiga händelser och utvecklingsarbete

- Kriget i Ukraina har haft en påtaglig effekt, Lysekil är en av de kommuner som snabbt anordnat mottagning för ett stort antal flyktingar. De barn och unga som kommer till kommunen har snabbt kunnat inkluderas i skola och föreningsliv. Flera vuxna har med insatser och stöd kunnat skaffa arbete och egen inkomst.

- Lysekils kommun deltar i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning vilken är en attitydundersökning för att mäta hur invånarna ser på sin kommun. 2022 års mätning visar på bättre resultat inom flera områden och 92 procent av de som svarat tycker att kommunen är en bra plats att bo och leva på.

- Lysekil utses till en av Sveriges bästa sommarstäder enligt en undersökning från Sifo och antalet övernattningar i båtar och husbilar på kommunens anläggningar ökar med 20 procent jämfört med 2021.