Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Projekt

Kommunen planerar för hur framtidens Lysekil ska se ut!

Lysekils kommun genomför både mindre och större projekt gällande byggnation, gatuarbeten, vatten- och avloppsarbeten, framtagande av nya detaljplaner osv.

På denna sida kan du ta del av både planerade, pågående och avslutade projekt som sker.

Planerade projekt

Vandringsleder i Lysekils kommun

Lysekils kommun har påbörjat ett projekt där man vill göra det lättare, tryggare, mer attraktivt och samtidigt hållbart att vistas ute i naturen.

Projektets syfte är att kvalitetssäkra befintliga och framtida vandringsleder i Lysekils kommun och genom bra kommunikation stimulera allt fler till att använda lederna för kortare eller längre vandringar.

Här kan ni läsa mer om vandringsleder.


Planerade asfaltering

Lysekil:

 • Korsgatan
 • Div underhålls asfaltering

Brastad:

 • Div underhålls asfaltering

Skaftö:

 • Andstigen, Bottnavägen, Bovikstensvägen, Bovik, Bruceväg, Bergsstigen, Blåsippevägen
 • Danskevägen, Fågelkärr, Fiskebäckskilsvägen, Gullvivevägen, Hästhovsvägen Hagen, Höga
 • Kamperhog, Kleva, Kaptensgatan, Kristinebergsvägen, Kyrke kajen
 • Labbstigen, Lunnefågelstigen, Lyshultsvägen, Måsstigen
 • Repelia, Skogen, Strandskatestigen, Smensväg, Stenströmsbacken, Torgbacken
 • Valbyvägen, Viggstigen, Väg till Grundsunds förskola, Vallmovägen, Vitsippevägen, Västra Bergsvägen, Västra Värbo, Östra skogen, Östra Värbo
 • Div underhålls asfaltering.

 

Byte av bryggor i Långevik

Inför vintern 23/24 planerar vi att byta bryggorna B & C i Långevik till flytbryggor förutsatt att alla tillstånd beviljas.

Brastad sporthall- Ventilationsaggregat byte

Vi byter ut det gamla ventilationsaggregatet, dels i energisparsyfte, dels för att det är uttjänt. Arbetet utförs i maj, och tar ca 2 veckor.

Bottnahallen- Ny bergvärme samt ventilations byte

Vi installerar bergvärme, samt byter ventilation. Vi räknar med att genom detta halvera energiförbrukningen i fastigheten. Arbetet påbörjas troligen i mitten-slutet på maj och beräknas pågå under fyra veckor

Brastad arena- Målning och panel byte

Vi kommer under våren att måla fasaderna, samt byta dålig panel på omklädningsrummen. Detta som ett led i det löpande underhållet. Arbetet påbörjas troligen under april, och pågår 4-6 veckor. Här hänger mycket på vädrets makter.

Gullmarsborg – LED belysning

Även här fortsätter vi energieffektiviseringen genom att byta till LED-belysning, nu i simhallen. Detta sker V.24.

Gullmarsskolan- Byta delar av tak,fasad och fönster i B-korridoren

Då vi haft ett svårlokaliserat och återkommande inläckage i B-korridoren, kommer vi att byta delar av tak, fasad och fönster. Detta arbete påbörjas v.19 och beräknas pågå t.o.m v.27

Pågående projekt

Kungsgatan - En förstudie inför upprustningen

Kungsgatan planeras att rustas upp. För att upprustningen ska bli så bra som möjligt har en målbild för gatans gestaltning tagits fram. Följ länken nedan för att se den och lämna dina åsikter. Våra politiker kommer få målbilden för antagande under höst 2023 och då vill vi även presentera dina synpunkter.

Här kan ni läsa mer om målbilden för Kungsgatan Länk till annan webbplats..

Mindre skatepark i Brastad

Nu är det nära, grävmaskinerna har påbörjat göra iordning marken. I mars kommer betongen och skateparkbyggarna för att forma ramperna. Och i april kommer också klass fem på Stångenässkolan få vara med och sätta sina spår på ramperna.

Vill du följa bygget och få veta det senaste kring skate i Brastad? Följ den nystartade skateföreningen i Brastad på instagram och facebook under namnet Brastad SK8.

Invigningen är planerad till den 4 maj!

Fjällaområdet - Målbild och utveckling av Gullmarskogen naturreservat

I 2022 har Utbildningsförvaltning tillsammans men Hållbartutveckling och Samhällsbyggnadsförvaltning tagit fram en målbild för området:

"Fjällaområdet är navet för kommunens friluftsliv och en mötesplats med fina möjligheter till hälsa och motion. Området lever hela året runt och upplevs som modernt, omhändertaget och välkomnande. Med målbilden som grund tävlar Lysekils kommun om priset som Sveriges friluftskommun år 2030 med motiveringen att föreningslivet, näringslivet och kommunen gemensamt har lyckats tillgängliggöra, vårda och utveckla kommunens naturområden."

I samband med målbilden togs fram ett förslag på handlingsplan -åtgärder som är uppdelat under flera perioder:

 • 2022-2023: Enklare åtgärder som gör stor skillnad på området samt förberedelse för större insatser
 • 2024-2025:Aktivitetsytor och identitetsskapande åtgärder
 • 2026-2030:Vidareutveckling och större strukturella ändringar.

Mariedalsskolan

Vi byter belysningen i gymnastikhallen till LED-belysning, i syfte att spara energi, samt för att förbättra belysningen. Detta sker under V.13.

Utegym i Grundsund

Markarbetet är på gång och utegymsredskapen kommer att sättas upp så fort det blir lite varmare. Utegymmet kommer vara klart i april.

Arbetet görs i samarbete med Grundsunds Idrottsförening och Stiftelsen för Skaftös utveckling. Stiftelsen och kommunen bekostar satsningen tillsammans.

Utegym i Brastad

Utygymmet kommer att ligga mellan Brastad Arena, bouleplanen och SAIS-slingan.

Den kommer att byggas under våren och planerat invigning den 4 maj.

Avslutade projekt 2023

Societetshuset Oscars -Takbyte

Under hösten 2022 byts takbeklädnad på Oscars. Detta är ett rent underhållsarbete, då takpappens livslängd hade börjat gå mot sitt slut.

Gullmarsskolan - Tätningsarbete samt asfaltering

Tätningsarbete av den kulvert som förbinder huskropparna. I samband med detta arbete asfalterades planen samt parkeringsrutor märks upp.

Arbetet beräknas vara klart i mitten av december 2022.

Verksamhetsanpassningar för Arbetslivsförvaltningen i fd Carpe Diems lokaler

En anpassning av lokalerna i Fd Carpe Diems lokaler där Arbetslivsförvaltningens olika verksamheter ska arbeta.Dessa verksamheter har tidigare varit utspridda på olika platser i kommunen, men ska nu samlokaliseras i fräscha och ändamålsenliga lokaler.

Byte av brygga A och B i Värbosundet

Hamnenheten har byt ut bryggorna i småbåtshamnen i Värbofjorden i Grundsund. Bryggorna dömdes ut under en inspektion i maj, och gick inte längre att garantera säkerheten på dem.

Bytet har sedan tidigare funnits med i vår åtgärdsplan, och efter omprioriteringar har vi nu fått möjlighet att göra arbetet så att båtplatserna står färdiga att användas när säsongen drar i gång 2023. I samband med bytet så har vi även installerat kommunalt ägda y-bommar, vilket vi på sikt kommer att ha på samtliga bryggor som vi äger. Det förlänger livslängden på bryggorna, ger ett enhetligare intryck och blir enklare att sköta. Det blir även enklare för båtplatsinnehavare som säger upp eller tar över en plats. Givetvis kommer skötsel och underhåll av y-bommarna framledes ligga på kommunen.

Gullmarsborg - Arbete i simhallen och hockeyrink

Arbetet är klart, följande har renoverats :

 • Byte av yttertak över hockeyrink pågår. Detta görs då nuvarande tak passerat sin tekniska livslängd, och är slut.
 • Byte av all belysning över hockeyrink är klart. Armaturer byts till LED, som ett steg i kommunens energibesparingar, vi räknar med en besparing på 60000 KW/år.
 • Byte av ventilation i simhallsdelen under . Detta innebär att simhallen kommer att vara stängd för allmänheten preliminärt V.18 -V.20. Även här handlar det om att den tekniska livslängden är passerad, samt att det finns en hel del energibesparing att göra även här.

Utsiktstornet - Ombyggnation

Utsiktstornet startar etablering. En hel ombyggnation med ett samarbete mellan Lysekils kommun, Ramavtalsbyggare Lindwalls, Lysekils vänner och Anders Curman. Vi har valt att restaurera det efter hur det är byggt som Lysekils vänner har föreslagit.

Reparationer av gångbrygga i Havsbadet

Den 1 december börjar arbetet med att säkra upp bryggan utanför hamnsservice i Havsbadet. Det innebär att bryggan under en period i vinter stängs av och man kommer inte kunna gå på den sidan av byggnaden för att ta sig ut till Kallbadhuset.

Badhusbergets förskola - Fasad och fönster byte

Fasad samt ett antal fönster byte.

Bro skola - fasad och fönster byte

Vi byter fasad, samt renoverar fönster på den äldre delen.

Kronbergsvallen - Byte av belysning

Vi byter belysningen på Kronbergsvallen till LED-strålkastare, dels som ett led i vår energieffektivisering, och dels för att befintlig belysning inte uppnår de krav som Svenska fotbollsförbundet ställer för att genomföra matchspel.

Lilla Gullmarsvallen - Utöka möjligheterna för spontanaktivitet och föreningsidrott.

Lilla Gullmarsvallen är en allmän platsmark där allmänheten ska ha möjlighet till spontanaktivitet.Målsättningen är att utöka möjligheterna för spontanaktivitet och föreningsdriven verksamhet.

På initiativ av Lysekils AIK, i samverkan med Carl och Calla Curmans stiftelse, Länsstyrelsen och Lysekils kommun, kommer det i slutet av februari att påbörjas ett arbete för att tillgängliggöra en större yta för aktivitet på Lilla Gullmarsvallen.

Här kan du läsa mer om projektet:Snart breddas planen på Lilla Gullmarsvallen

Byte av brygga D i Norra hamnen

I slutet av förra året revs brygga B, C, och D i norra hamnen som under en längre tid varit i dåligt skick.

Brygga B och C är klara.

Brygga D i Rinkenäs ersätts med en vågbrytare i betong och det kommer endast finnas platser med y-bommar på insidan.

Trampen i Havsbadet- Byte av stålkonstruktion och nytt trädäck

Stålkonstruktion är i dåligt skick och behövde repereras, nu är detta klart och området är öppt för allmänheten igen.

Nästa steg är att lägga ett nytt trädäck så att vi har en ny fin badplats. Arbetet pberäknat vara klart runt jul.

Brastad sporthall- Installerar bergvärmeanläggning

Arbetet med installation av bergvärmeanläggning på Brastad sporthall har påbörjat. Främst i syfte att spara energi, vi räknar med en sänkning av energiförbrukningen på ca 35-40%.

Arbetet var klart mitten på december 2023.

Kvarnens förskola- Byte till Bergvärme

Arbetet påbörjas fre. 18/11 och är färdigt till årsskiftet. Detta som ett led i Kommunens energieffektivisering. Vi räknar med en sänkning av energiförbrukningen på ca 35-40%.

Konsulparken (parken i början av Gamlestan)

Parken mellan Gamlestan och Kungsgatan passeras varje år av tusentals människor eftersom den ligger längs med en av stadens mest populära stråk.

Upprustningen av parken har pågått hela våren. VA-ledningarna under gatan har bytts ut och ett stort fördröjningsmagasin för dagvatten lagts ner. Även nya belysningsstolpar är på plats. Plantering av prydnadsaplar och utsättning av möbler sker till hösten. Då kommer även en skulptur till platsen av konstnären Emma Ströde. Elever från Gullmarsgymnasiet har varit med och valt konstnär. Skulpturen skapas specifikt till Konsulparken och kommer koppla till platsens historia. Emma Ströde skapar skulpturer i brons som ofta är fantasiväsen i kombination med mänskliga attribut.

Här kan ni läsa mer om projektet och parkens historia. Länk till annan webbplats.

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kommun@lysekil.se

Text