Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Kommunens organisation

Lysekils kommun är en politiskt styrd organisation vilket innebär att du som medborgare är med och påverkar vilka som ska styra kommunen.

Nämnder och förvaltningar

Lysekils kommun styrs av folkvalda politiker där kommunfullmäktige är den högsta beslutande instansen. Inom kommunen finns också nämnder, förvaltningar och bolag. För varje nämnd finns en förvaltning, vars tjänstepersoner har till uppgift att verkställa nämndernas beslut.

Kommunala bolag

Koncernen Lysekils kommun omfattas också av Lysekils kommuns helägda bolag, LysekilsBostäder AB, LEVA i Lysekil AB, Lysekils Hamn AB, Havets Hus i Lysekil AB samt Rambo AB där Lysekils kommun äger 25 procent.

Organisationsschema

Ta gärna del av vårt organisationsschema för att få en översiktlig bild av den politiska organisationen och förvaltningsorganisationen. Organisationsschemat illustrerar också sambandet mellan nämnder och förvaltningar och vilken nämnd som är ansvarig för vilken förvaltning.

Hur fungerar en kommun?

Lysekils kommun är en av 290 kommuner i Sverige och ansvarar för det mesta av den samhällsservice som finns i kommunen. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. Dessa verksamheter är kommunen skyldig att tillhandahålla.

Kommunen leds av folkvalda politiker som även kallas förtroendevalda. De väljs i allmänna val vart fjärde år samtidigt som riksdagsvalet. Kommunens organisation och styrning regleras i kommunallagen som är gemensam för alla kommuner. Kommunen styrs också av speciallagar som socialtjänstlagen, skollagen och plan- och bygglagen.

Kommunfullmäktige högsta beslutandet organet

En kommun är en politiskt styrd organisation med kommunfullmäktige som högsta beslutande organ. Som medborgare i Lysekils kommun bestämmer du vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i allmänna val vart fjärde år.

Kommunfullmäktige, som också består av förtroendevalda, utser styrelser och nämnder, som ska sköta det politiska arbetet.

I Lysekils kommun består kommunfullmäktige av 31 ledamöter.

Kommunstyrelsen leder och samordnar

Under kommunfullmäktige finns en nämnd som kallas kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen leder och samordnar de andra nämndernas verksamhet och ansvarar för kommunens utveckling och ekonomi.

Kommunstyrelsen bereder också ärenden till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige brukar liknas vid riksdagen och kommunstyrelsen motsvarar regeringen.

I Lysekils kommun består kommunstyrelsen av 9 ledamöter och lika många ersättare.

Nämnderna

Nämnderna består av förtroendevalda som utses av kommunfullmäktige. De
förtroendevalda beslutar över olika områden i kommunen och varje område har en nämnd.

Lysekils kommun har fem politiska nämnder förutom kommunstyrelsen. Nämderna i Lysekils kommun är: samhällsbyggnadsnämnden, jävsnämnden, valnämnden, socialnämnden och utbildningsnämnden.

Förvaltningarna

Förvaltningarna består av anställda medarbetare som inte är politiker. Förvaltningarnas uppgift är att utföra det arbete som de förtroendevalda fattat beslut om i kommunfullmäktige och de olika nämnderna.

Förvaltningarna är uppdelade i olika verksamhetsområden och i Lysekils kommun finns fem olika förvaltningar; kommunstyrelseförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen och arbetslivsförvaltningen.

En förvaltning lyder oftast under en nämnd, men kan också lyda direkt under kommunstyrelsen.

Samhällsservice

Kommunen ansvarar för det mesta av den samhällsservice som finns inom kommunens geografiska område. Bland uppgifterna finns förskola och skola, socialtjänst och äldreomsorg. Vissa verksamheter är kommunen skyldig att driva enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas lokalt av nämnderna i kommunen.

Förutom de obligatoriska uppgifter som regering och riksdag tagit fram, gör det kommunala självstyret det möjligt för kommunen att själv styra över hur resurserna ska fördelas.

Kommunen har rätt att ta ut skatt från kommuninvånarna för att finansiera sin verksamhet.