Meny

Fyra frågor om tillsyn och olovligt byggande

Foto på Josefin Kaldo.

-Bygglovsenheten ger mer än gärna råd och stöd i olika bygglovsfrågor, säger Josefin Kaldo.

Lysekils kommun satsar på att öka tillsynen av olovligt byggande. Tanken är att öka både säkerheten och rättvisan.

Josefin Kaldo är plan, bygglov - och mätenhets chef på samhällsbyggnadsförvaltningen. Här berättar Josefin mer om olovligt byggande och satsningen på tillsyn.

Vad betyder olovligt byggande?

-Det betyder att man bygger utan bygglov fast detta krävs. Olovligt byggande kan också innebära att man använder en byggnad på ett annorlunda sätt än ursprungstanken. Du får exempelvis inte bygga om en kontorslokal till bostad utan bygglov. Det kan också vara så att man har fått bygglov men frångår detta och bygger på ett annat sätt.

Jag vill även passa på att påminna om startbesked och slutbesked. Det är viktigt att man inte börjar bygga utan ett färdigt startbesked. Lika viktigt är det att man inte börjar använda en byggnad innan slutbeskedet är klart.

Varför satsar Lysekils kommun på tillsyn av olovligt byggande?

-I grunden handlar det om rättvisa inför lagen. Man ska inte gynnas för att man
chansar och bygger utan bygglov. Dessutom är det en fråga om säkerhet, både när
det gäller hållfasthet, byggteknik och brandsäkerhet. Det handlar också om att
skydda våra kulturhistoriska miljöer, så man inte gör ombyggnationer som tar
bort det vackra och unika hos en byggnad.

Vad innebär satsningen och vilka åtgärder genomförs?

-Vi har fått utökade personalresurser som aktivt kommer att arbeta med tillsyn. Tidigare hade vi endast möjlighet att agera på anmälningar och sådant som vi själva upptäckte vid platsbesök. Efter årsskiftet kommer vi systematiskt att gå igenom kommunen område för område och fokusera på det man brukar kalla ”svartbyggen”, alltså olovligt byggande.

Förutom besök på plats har vi också möjlighet att titta på flygfoton och jämföra ny bebyggelse med byggloven. I samband med detta arbete kommer vi även att titta på ovårdade tomter och bristande underhåll som kan utgöra en fara.

Hur ska man agera för att vara säker på att göra rätt när det gäller bygglov?

-Det gäller att göra rätt från början och ett första steg är att få guidning. På Lysekils kommuns webbplats finns exempelvis bygglovsguiden som innehåller information och råd. Är man tveksam och har frågor så kontakta oss på bygglovsenheten, vi ger mer än gärna råd och stöd.

Vad gör jag om jag misstänker att jag har gjort fel när det gäller bygglov?

-Då tycker jag att man ska kontakta oss på bygglovsenheten. Visar det sig
att man byggt felaktigt kan man göra en bygglovsansökan i efterhand. Vi bedömer
varje ärende från fall till fall och om man själv hör av sig blir det inget tillsynsärende.

Däremot kan vi inte ta bort sanktionsavgiften vid olovligt byggande eftersom vi är skyldiga att ta ut denna enligt lag. Man ska också vara medveten om att man kan bli skyldig att riva eller återställa en byggnad.