Translate site

Translate

Meny

Stöd och hjälp

Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Detta för att eleverna utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Detta innebär att skolan inte kan nöja sig med att eleverna når den lägsta godtagbara kunskapsnivån utan eleven ska få ledning och stimulans för att nå så långt som möjligt i sin
kunskapsutveckling.

Även elever som lätt når de lägsta kunskapskraven ska få ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.

Vilket stöd finns det?

Det finns en rad olika stödåtgärder att sätta in om behov skulle uppstå. Det kan handla om stöd från specialpedagog, talpedagog, kurator, psykolog, socialpedagog, resursperson, eller annan kompetens.