Meny

Val av skola, anvisad plats

Du som vårdnadshavare har möjlighet att välja skola för ditt barn.

Skolplacering i förskoleklass inför skolstart 2019

I början av året får du som är vårdnadshavare till ett barn som fyller sex år information om skolstart. Barnet anvisas plats i en förskoleklass på en skola i närheten av sitt hem.

Är du nöjd med den skola barnet tilldelats behöver du inte göra något. Vi räknar med att du tackar ja till platsen och skolan kommer under våren kontakta dig för mer information.

Välja skola

Önskar du att ditt barn ska gå i en annan skola? Då gör du en ansökan via blanketten Ansökan om byte av anvisad skola, förskoleklass som du hittar längst ner på denna sida. Rektor tar beslut om plats.

Båda vårdnadshavare, om det finns två, måste skriva under ansökan för att den ska vara giltig.
Inför läsåret 2019/2020, för barn födda 2013, är sista ansökningsdag 28 februari.

Behöver ditt barn skolskjuts?

Vid val av annan än anvisad skola får du som vårdnadshavare själv stå för eventuella resekostnader. Det gäller också om barnet är bosatt i en annan kommun. Här kan du läsa om vilka regler som gäller för skolskjuts.

Behöver du fritidshem?

Du kan ansöka om fritidshem på den skola där barnet ska gå. Om du arbetar eller studerar och har behov av omsorg före och/eller efter skoltiden ansöker du om plats i fritidshem. För barn som ska börja förskoleklass bör ansökan till fritidshem göras före 31 mars. Här ansöker du om plats i fritidshem.

Skolplikt

Förskoleklassen är obligatorisk för alla barn i Sverige.

Skolplikt innebär att barn måste gå i skolan och delta i den verksamhet som anordnas i skolan, om eleven inte har giltigt skäl att utebli. Om det finns synnerliga skäl kan den kommun barnet bor i fatta beslut om att barnet får fullgöra skolplikten på annat sätt.

Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk. Detta innebär att skolplikten börjar höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år. Om det finns särskilda skäl, och om barnets vårdnadshavare begär det, kan barnets hemkommun besluta att skolplikten ska skjutas upp till höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år. För att ansöka om uppskjuten skolgång fyll i blanketten Ansökan om uppskjuten skolplikt som finns längst ner på denna sida.

Har du inte fått information om anvisad skola för ditt barn?

Om du inte har fått ett brev med information om vilken skola ditt barn anvisats vill vi att du tar kontakt med utbildningsförvaltningen.