Meny

Elevhälsa, Hälsovård

Att trivas och må bra är viktiga delar för att lära sig och prestera bra i skolan. Genom skolan kan du som elev bland annat få hjälp via skolsköterska, läkare, kurator och psykolog.

Barn och ungdomar på våra skolor har tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog
och kurator. Det finns också personal med kompetenser för olika typer av special-pedagogiska insatser.

Alla som arbetar i våra skolor har ett ansvar för att alla barn och ungdomar ska må bra
men på skolorna finns det också särskilda elevhälsoteam som består av ovan kompetenser.

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande.

Skolsköterska, läkare

I Lysekils kommuns olika skolformer finns skolsköterskor anställda inom elevhälsan.
Uppdraget inom grundskola, grundsärskola och gymnasium är att förbättra skolpersonalens möjlighet att hantera elevers behov i skolan samt öka elevens möjligheter att nå målen och må bra i skolan.

Skolsköterskan innehar ett uppdrag som lyder under hälso- och sjukvårdslagen. Skolsköterskan har tystnadsplikt både inom och utanför skolan.

Skolsköterskan hanterar enklare sjukvårdsinsatser. Vid behov av sjukvård som inte är skolrelaterat hänvisar vi till lämplig sjukvårdsinrättning.

Skolsköterskan har regelbunden telefon- och mottagningstid på skolan. Hit kan du vända dig för råd och frågor om barnets hälsa. Vi tycker också det är bra om du kontaktar skolhälsovården om ditt barn har eller får sjukdomsbesvär som har betydelse för skolarbetet.

Förebyggande och hälsofrämjande

Som skolsköterskor i skolan arbetar vi med barnet i fokus. Vi strävar efter att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Detta gör vi bland annat genom hälsobesök och hälsoundersökningar och genom att främja sunda levnadsvanor.

En del hälsoproblem är av det slaget att man själv inte upptäcker dem, till exempel nedsatt syn, hörsel eller sned rygg. Vid vissa åldrar sker därför hälsokontroller riktade mot sådana avvikelser.

Andra typer av hälsoproblem är redan kända genom BVC-kontroller eller andra kontakter med sjukvården eller vad du själv som förälder lagt märke till. Det kan gälla eksem, huvudvärksbesvär eller sömnproblem och dessa vill vi gärna följa upp vid hälsoundersökningar.

I årskurs 1 erbjuds skolläkarundersökning, där vi ser det som viktigt att du som vårdnadshavare är med. I övrigt kontaktas skolsköterskan för läkartid gällande skolrelaterade frågeställningar.

Hälsobesök

Hälsobesök, undersökningar och vaccinationer är frivilliga. Om ett barn inte skall undersökas av skolsköterska skall detta meddelas skriftligen av vårdnadshavare.

Hälsobesök erbjuds i följande årskurser:

Förskoleklass- Längd- och vikt,ätning, synprövning, Skolläkarundersökning vid behov.

Årskurs 1- Längd- och viktmätning, hörselprövning, ryggundersökning samt ett kortare hälsosamtal. Skolläkarundersökning.

Årskurs 2- Längd- och viktmätning.

Årskurs 4- Längd- och viktmätning samt ryggundersökning. Hälsosamtal.

Årskurs 6- Längd- och viktmätning, ryggundersökning. Kortare hälsosamtal.

Årskurs 7- Längd- samt viktmätning. Kortare hälsosamtal.

Årskurs 8- Längd- och viktmätning, synprövning. Hälsosamtal. Färgseende samt medicinsk studie- och yrkesvägledning.

Vaccination

Vaccination sker alltid genom skriftligt medgivande från vårdnadshavare.

Vaccination sker i följande årskurser:

Årskurs 2- Vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund.

Årskurs 6- Vaccin för flickor mot HPV (humant papillom virus) 2 doser med 6 månaders mellanrum.

Årskurs 8- Vaccin mot stelkramp, difteri och kikhosta.

Nyanlända till Sverige erbjuds uppvaccinering enligt ovanstående svenskt vaccinationsprogram.

Kurator, psykolog

I Lysekils kommun finns både skolpsykolog och skolkuratorer tillgängliga för ditt barn. Om ditt barn behöver kontakt med kurator eller om du som förälder är orolig för ditt barn kontaktar ni i första hand skolans kurator.

Skolkuratorn kan efter kontakt ge råd om hur ni kan gå vidare för att få rätt stöd.