Translate site

Translate

Meny

Avgifter och regler för barnomsorg

Lysekils kommun erbjuder tre barnomsorgsalternativ; förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. På denna sida kan du läsa om vilka avgifter och regler som finns. Längst ner på sidan hittar du barnomsorgsreglerna i sin helhet.

Vem har rätt till barnomsorg?

Barnomsorg kan erbjudas från och med dagen efter barnet fyllt 1 år till och med juni månad det år barnet fyller 13 år.

Vårdnadshavare som arbetar eller studerar
Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till vårdnadshavares arbets-, studie- och restid.

Föräldraledig vårdnadshavare - förskola och pedagogisk omsorg
Barn vars vårdnadshavare är föräldraledig för vård av annat barn, syskon, ska från och med ett års ålder erbjudas förskola 15 timmar i veckan.

Föräldraledig vårdnadshavare - fritidshem
Vårdnadshavare som är föräldraledig med ett yngre barn har inte rätt till fritidshemsplats för ett äldre syskon.

Arbetssökande vårdnadshavare - förskola och pedagogisk omsorg
Barn vars vårdnadshavare är arbetssökande ska från och med ett års ålder erbjudas förskola 15 timmar i veckan på av förskolechef angivna tider.

Arbetssökande vårdnadshavare - fritidshem
Barn till arbetssökande kan ha rätt till fritidshemsplats. Barnets närvarotid beslutas av rektor utifrån barnets behov.

Sjukskriven vårdnadshavare
Om vårdnadshavare blir sjukskriven sker en bedömning av omsorgsbehovet utifrån tidigare placeringstid och sjukdomens omfattning.

Asylsökande
Asylsökande barn har rätt till förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem på samma villkor som alla barn i Sverige. Vårdnadshavare och barn som inte har svenskt personnummer ska ansöka om plats på ansökningsblankett i pappersform.

Barn i behov av särskilt stöd
Barn ska erbjudas förskola, fritidshem om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling.

Utökad tid på grund av familjens situation
Barn som på grund av familjens situation behöver utökad tid i förskola, fritidshem kan erbjudas detta.

Hur ser turordning och köregler ut?

Placering görs enligt turordning i kommunens barnomsorgskö utifrån ködatum. Ködatum är tidigast sex månader före önskat startdatum, eller den datum ansökan inkom till kommunen. Om flera barn har samma plats i kön går ett äldre barn före ett yngre barn. För vårdnadshavare som angett önskat startdatum under helger, röda dagar samt under semester och julhelg ändras startdatum till nästkommande vardag.

Kommunen ska enligt skollagen erbjuda barnomsorg på önskat startdatum, om ansökan inkom i god tid, eller inom fyra månader från det att ansökan inkom. Erbjuds ett annat alternativ än den förskola man önskat i första hand finns rätten att stå kvar med bibehållen plats i kön. Vårdnadshavarna ska då skriftligen meddela kommunen via e-post att barnet ska stå kvar i kön.

Förtur
Förtur till barnomsorg gäller enligt nedanstående ordning:

  1. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling.
  2. Barn till ensamstående.
  3. Syskon. Syskonförtur gäller för syskon som söker barnomsorg på samma enhet där ett syskon har en pågående placering. Syskonförturen innefattar barn med gemensamma vårdnadshavare och barn som bor i samma hushåll.

Undantag från köreglerna
Det kan finnas skäl att göra undantag från köreglerna. Ett sådant exempel kan vara att plats kan erbjudas till ett barn i en särskild ålder för att få en bra sammansättning i gruppen eller att ledig plats uppstått i en grupp med en viss ålder på barnen.

Flytt mellan förskolor
Placerade barn som ansöker om flytt mellan förskolor och pedagogisk omsorg inom kommunen omplaceras enligt turordning i barnomsorgskön när ledig plats finns.

Om ett barn byter skola och behöver flytt mellan fritidshem görs en ny ansökan om fritidshemsplats.

Hur går inskolning till när mitt barn börjar i barnomsorg?

När ett barn börjar i förskola eller pedagogisk omsorg ska vårdnadshavare medverka under en inskolningsperiod. Inskolningen beräknas ta två veckor men anpassas utifrån barns olika behov. Avgift tas ut under inskolningstiden.

Under vilka tider kan jag få barnomsorg för mitt barn?

Öppettiderna på förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Lysekils kommun är normalt helgfria vardagar mellan kl. 06.30-18.30. Lokala variationer av öppettiderna kan förekomma.

Barnomsorg dygnet runt och helg erbjuds för barn i åldern 1-13 på Kronbergets förskola i centrala Lysekil. Utökade öppettider vardagar kl. 05.30-22.30 erbjuds på Ängens förskola i Brastad. Särskilda ansökan om barnomsorg på obekväm arbetstid ska göras och särskilda regler för barnomsorg på obekväm arbetstid finns, se länk längst ner på denna sida.

Reducerat öppethållande; sommar
I perioder under juni-augusti kan vissa verksamheter hållas stängda på grund av att samtlig personal inom barnomsorgen ska kunna ha semester. Om vårdnadshavares semester inte sammanfaller med verksamhetens stängning erbjuds barnet plats i annan barnomsorgsverksamhet inom kommunen. Ingen reducering av avgiften görs.

Reducerat öppethållande; för verksamhetsutveckling
Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem har reducerat öppethållande cirka fyra dagar per år för verksamhetsutveckling. Information om vilka dagar det gäller lämnas i god tid till vårdnadshavarna. Verksamheten hålls stängd dessa dagar och är endast öppen för de som föranmält sitt barn. Ingen reducering av avgiften görs.

Barnets närvarotid och schema
Vårdnadshavare ska lämna schema över barnets vistelsetid via kommunens skolportal Vklasslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Schemat ska ange vilken tid barnet lämnas och hämtas och ska uppdateras vid förändringar. Inloggning  till skolportalen Vklass sker via bank-id från och med den dagen barnet placerats.

Vad kostar det att ha mitt barn på förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem?

Lysekils kommun använder sig av maxtaxa enligt Skolverkets rekommendationer för att beräkna avgiften för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Maxtaxa innebär att avgiften är anpassad efter hushållets inkomst, antal barn i hushållet och det finns en maxgräns för hur mycket en vårdnadshavare betalar i avgift.

Inkomsttaket för maxtaxan har höjts from 1 januari 2020 från 47 490 kronor till 49 280 kronor. Det innebär att ett hushåll som tjänar 49 280 kronor i månaden eller mer betalar 1478 kronor istället för tidigare 1425 kronor för ett barn.

Avgiftsnivåer 2020

Avgift 2020 för barn i förskola och pedagogisk omsorg
Barn 1: 3 % av inkomsten, dock högst 1478 kr/månad
Barn 2: 2 % av inkomsten, dock högst 986 kr/månad
Barn 3: 1 % av inkomsten, dock högst 493 kr/månad
Barn 4: ingen avgift

Avgift 2020 för barn på fritidshem
Barn 1: 2 % av inkomsten, dock högst 986 kr/månad
Barn 2: 1 % av inkomsten, dock högst 493 kr/månad
Barn 3: 1 % av inkomsten, dock högst 493 kr/månad
Barn 4: ingen avgift

Maxtaxan grundar sig på:

  • Hushållets gemensamma bruttoinkomst. Med hushåll menas vårdnadshavarna, ensamstående vårdnadshavare eller vårdnadshavare och partner som är folkbokförda på samma adress.
  • Antal barn i hushållet som är inskrivna i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidsverksamhet.

Vårdnadshavare betalar avgift för max tre barn. Yngsta barnet räknas som första barnet och har högst avgift i syskonskaran. Andra och tredje barnet får syskonrabatt och för fjärde barnet betalas ingen avgift.

Avgift tas ut från första dagen då barnet börjar sin inskolning. Avgiften är fördelad över hela året och betalas 12 månader per år, även vid sjukdomar, semester och ledighet. Under semester och ledighet godkänns inte schemaändring som påverkar avgiften.

Skyldighet att lämna inkomstuppgift samt meddela ändring av inkomst
Vårdnadshavare ska lämna inkomstuppgift till kommunen innan barnet påbörjar en placering i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem. Om vårdnadshavare inte lämnar inkomstuppgift sätts avgiften till högsta avgift.

Vårdnadshavare är skyldig att vid förändrad inkomst snarast anmäla det till kommunen genom att anmäla det via vår digitala tjänst. Se länk längst ner på denna sida.

Inlämnad inkomstuppgift ska ange den genomsnittliga månadsinkomsten under ett år. Kommunen kontrollerar inkomstuppgiften med skattemyndighet, försäkringskassa samt med övriga eventuella bidragsgivare i efterhand. Vårdnadshavare kan bli återbetalningsskyldig upp till 12 månader för felaktigt inlämnade uppgifter.

Avgiftsgrundande inkomster
Alla skattepliktiga inkomster och skattepliktiga ersättningar är avgiftsgrundande. Lön etc. ska anges före skatt.

Utlandstjänst
Till hushållets inkomst räknas lön från utlandstjänst oavsett i vilket land man betalar skatt. I de fall den ena vårdnadshavaren/partnern arbetar utomlands, och det råder hushållsgemenskap ska man räkna med denna inkomst i avgiftsunderlaget.

Företagare utan fast månadsinkomst
Inkomst för egna företagare beräknas utifrån inlämnade uppgifter till försäkringskassan och fastställd sjukpenninggrundande inkomst samt föregående års taxering. Avgift kan också fastställas efter särskilt beslut i utbildningsnämnden vid svårigheter att fastställa avgift.

Avgift vid icke sammanboende vårdnadshavare
När vårdnadshavare inte bor tillsammans betalar den vårdnadshavare som har behov av barnomsorg avgiften.
När båda vårdnadshavare har behov av omsorg kan delad faktura begäras. Varje vårdnadshavare får då en faktura utifrån sitt barns omsorgsbehov och sitt nuvarande hushålls inkomst. Den sammanlagda avgiften för barnet överstiger dock aldrig maxtaxan. Anmälan om att få delad faktura görs skriftligen via mail till utbildningsforvaltningen@lysekil.se.

Avgift allmän förskola
Den allmänna förskolan omfattar 525 timmar/skolår, dvs under terminstid, och är avgiftsfri. Förskolechefen tar ställning till hur den allmänna förskolan ska organiseras tids- och resursmässigt. Lokala skillnader beträffande hur man lägger ut de 15 timmarna per vecka förekommer.

Reducering om 20 % på barnomsorgsavgiften görs automatiskt från och med september det år barnet fyller 3 år och behöver inte anmälas. Reduceringen görs endast under den tid som allmän förskola bedrivs det vill säga under grundskolans läsår. Under semester och ledighet godkänns inte schemaändring som påverkar avgiften.

Vid övergång till eller från allmän förskola ska vårdnadshavare skriftligen meddela detta via mail till utbildningsforvaltningen@lysekil.se.

När anmälan om avgiftsfri allmän förskola inkommit till utbildningsförvaltningen gäller avgiftsfri placering från och med första dagen i nästkommande månad. Återbetalning tillbaka i tiden sker inte. Undantag från regeln görs för barn som fått syskon där återbetalning av för hög avgift kan göras för en månad.

Vårdnadshavare kan bli återbetalningsskyldig upp till 12 månader för felaktigt inlämnade uppgifter.

Avgift för barn i behov av särskilt stöd
Platsen är avgiftsfri upp till 15 timmar per vecka. Behöver barnet mer tid reduceras den framräknade avgiften med 37,5 %.

Avgift för barn i behov av utökad tid på grund av familjens situation
Avgift tas ut enligt ordinarie taxa.

Avgift lovfritidshem
För lovfritidshem debiteras en avgift för varje dag som motsvarar 0,15 % av SCB:s gällande prisbasbelopp. 2018 innebär det att kostnaden för lovfritidshem är 68 kr/dag.

Betalningsansvar
Barn vars vårdnadshavare inte meddelar ökade inkomster som påverkar avgiften kan komma att stängas av från barnomsorgen efter beslut i utbildningsnämnden. För att få behålla platsen ska vårdnadshavare återbetala skillnaden mellan den avgift som betalats och den avgift som skulle betalats utifrån den bruttoinkomst som familjen har haft.

För vårdnadshavare som inte meddelat minskad inkomst återbetalas ingen avgift.

Vårdnadshavare är ansvarig för att betala barnomsorgsavgiften före förfallodatum. Påminnelse om obetald avgift skickas ut, därefter överlämnas ärendet till inkasso.

Hur säger jag upp mitt barns plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem?

Uppsägning sker på kommunens digitala tjänst för barnomsorg som finns i en länk längst ner på denna sida. Logga in med bank-id, välj vilket barn det gäller och klicka på uppsägning och följ instruktionerna i tjänsten.

Om du inte har bank-id, ta kontakt med administratör på utbildningsförvaltningen.

Uppsägningstiden är minst en hel kalendermånad. Exempel: En vårdnadshavare som säger upp sin plats den 15 mars får betala avgift till och med den 30 april.

Rektor inom förskolan kan efter två månader, om en plats inte nyttjas, skriftligen säga upp den.

Måste jag säga upp mitt barns plats i förskola när hen börjar förskoleklass?

Förskoleplats behöver inte sägas upp utan avslutas automatiskt när fritidshemsplaceringen påbörjas.

Förskoleplats behövs sägas upp endast om barnet inte har behov av fritidshem när hen börjar förskoleklass.

Vi bor inte i Lysekils kommun men önskar barnomsorg. Hur gör vi?

Ett barn som är folkbokförd i en annan kommun kan ansöka om plats i Lysekils kommun. Ansökan kan beviljas om hemkommunen där barnet är folkbokfört betalar interkommunal ersättning för platsen och om lediga platser finns. Ansökan görs på särskild ansökningsblankett- Ansökan om barnomsorg i Lysekils kommunPDF

Vi bor i Lysekils kommun men önskar barnomsorg i annan kommun. Hur gör vi?

Vårdnadshavare kan ansöka om barnomsorgsplats för sitt barn i en annan kommun. Vårdnadshavare ska då själv kontakta den kommun där plats önskas och göra en ansökan till dem. Om den andra kommunen kan erbjuda plats ska Lysekils kommun meddelas och tar då beslut om interkommunal ersättning kan utbetalas för platsen. Ansökan görs på särskils ansökningsblankett Ansökan om barnomsorg i annan kommunPDF