Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Utvecklingsmål

Kommunen har fyra utvecklingsmål som utgör grund för förbättrings-, förändrings- och utvecklingsarbete.

För att ytterligare stärka förutsättningarna att nå visionen krävs kraftsamling över organisationsgränser och för en längre tid. Med utgångspunkt i omvärlds- och nulägesanalys formuleras utvecklingsmål för att visa vad Lysekils kommun väljer att prioritera och lägga extra fokus på för perioden.

Följande utvecklingsmål har tagits fram i Lysekils kommun:

Barn och unga har framtidstro

Definition
Barn och unga i Lysekils kommun har en förväntan och tillit till att framtiden är positiv.

Motivering
Framtidstro är viktigt för människors välbefinnande eftersom det kan hjälpa till att främja motivation, självförtroende och positiv inställning.

Framtidstro är avgörande för att barn och unga ska vilja bidra till utvecklingen i vår kommun idag och i framtiden.

Strategi

 • Vi samverkar med andra och möjliggör meningsfulla fritidsaktiviteter
 • Vi tar tillvara ungdomars kreativitet och ger dem möjlighet att vara delaktiga och påverka utifrån deras egna behov
 • Vi finns där barn och unga finns och möter dem utifrån deras förutsättningar
 • Vi prioriterar insatser för barn och ungas psykiska hälsa som en investering för framtiden

Livskvalitet och tillgång till upplevelser året runt

Definition
Livskvalitet handlar om att du utifrån dina egna förutsättningar på ett tryggt och säkert sätt har möjlighet att utöva dina intressen och ta del av upplevelser under hela året.

Motivering
Att vi som bor och verkar i kommunen är goda ambassadörer förstärker Lysekil som attraktiv plats för både nuvarande och potentiella invånare och besökare.

Strategi

 • Vi samverkar med och stödjer ideella föreningar, företag och nätverk som bidrar till platsens attraktivitet och utveckling
 • Vi tar fasta på det som är unikt i Lysekils kommun och berättar om det med stolthet
 • Vi tar ett samlat grepp och samarbetar kring marknadsföringen av Lysekils kommun som plats
 • Vårt arbete präglas av ett gott värdskap och vi nyttjar de digitala möjligheterna
 • Vi vill skapa förutsättningar för fler att bli helårsboende i kommunen

Hållbar maritim utveckling skapar tillväxt

Definition
I Lysekils kommun används havets resurser för ekonomisk tillväxt samtidigt som havets ekosystem bevaras.

Motivering
Havet som resurs spelar en allt större roll för det hållbara samhället, inte minst inom områden som livsmedels-, energi- och materialförsörjning.

Lysekils kommuns läge vid havet har en lång historia av att hämta kraft i de marina näringarna. Dessutom har kommunen etablerat sig som nav för maritim innovationskraft. Detta ger unika möjligheter till framtida tillväxt och hållbar samhällsutveckling.

Strategi

 • Vi omvärldsspanar och skapar förutsättningar för den nya teknikens möjligheter till hållbar utveckling.
 • Vi agerar med snabbhet för att bibehålla och stärka vår position på marknaden.
 • Vi samarbetar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för utveckling och omställning.

Företagsklimatet är gott

Definition
I Lysekils kommun upplever du som företagare goda förutsättningar att etablera, driva och utveckla din verksamhet.

Motivering
Ett gott företagsklimat stimulerar entreprenörskap och innovationer som är avgörande för fler arbetstillfällen, kompetensförsörjning, tillväxt och välfärd i Lysekils kommun.

Strategi

 • Vi erbjuder god infrastruktur för etablering och utveckling
 • Vi erbjuder god företagarservice
 • Vi erbjuder mötesplatser som stimulerar till dialog, samarbete och utveckling
 • Vi ger förutsättningar för företagare att vara goda ambassadörer