Meny

Utvecklingsmål

Kommunen har fyra utvecklingsmål som utgör grund för förbättrings-, förändrings- och utvecklingsarbete.

För att ytterligare stärka förutsättningarna att nå visionen krävs kraftsamling över organisationsgränser och för en längre tid. Med utgångspunkt i omvärlds- och nulägesanalys formuleras utvecklingsmål för att visa vad Lysekils kommun väljer att prioritera och lägga extra fokus på för perioden.

Följande utvecklingsmål har tagits fram i Lysekils kommun:

I Lysekils kommun ökar barn och ungas framtidstro

Definition

Utvecklingsmålet utgår ifrån barnkonventionens fyra huvudområden; lika värde, liv och utveckling, barns bästa och delaktighet. En annan grund för utvecklingsområdet är folkhälsomyndighetens definition av social hållbarhet "Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen".

Motivering

Målet motiveras av att Lysekils utveckling är beroende av att framtidstron ökar hos barn och unga så att de finns en positiv känsla kring att bo och leva i kommunen. Måluppfyllelse förutsätter att barn och unga ges en naturlig och självklar plats i samhället samt att deras rättigheter beaktas. Vidare är det av stor vikt att ge barn och unga möjligheter till meningsfulla fritidsaktiviteter och platser med trygga vuxna förebilder. Därmed ska förutsättningar ges för att vilja vara med och bidra till en positiv samhällsutveckling i Lysekils kommun. Framgång inom utvecklingsmålet bidrar till att stärka den sociala hållbarheten och folkhälsan i kommunen, där barn och unga känner sig inspirerade och bidrar till samhällsutvecklingen.

Strategi

Barn och ungas framtidstro i Lysekils kommun ska öka genom att:

 • i all planering, alla beslut och utveckling av kommunen så ska barns och ungdomars bästa värnas
 • inkludera barn och ungdomar så de känner en delaktighet
 • samverkan mellan verksamheter sker i frågor som rör barn och ungdomar
 • alla insatser för barn, ungdomar och deras familjer ska ses som en investering för framtiden samt främja lika rättigheter och möjligheter
 • aktivt och målinriktat kommunicera hur insatser, aktiviteter och målsättningar bidrar till Vision Lysekil 2030

I Lysekils kommun förbättras livskvalitet och upplevelser året runt

Definition

Enligt WHO handlar livskvalitet om individens uppfattning av sin livssituation i relation till rådande kultur och normer, och i förhållande till sina egna mål, förväntningar, värderingar och intressen. Begreppet livskvalitet utgår således från individens uppfattning om sin omgivning och möjlighet att utöva sina intressen.

Lysekils kommun har goda möjligheter att påverka hur attraktiv en plats upplevs och stimulera ett brett utbud av upplevelser.

Motivering

Förbättrad livskvalitet och upplevelser året runt skapar förutsättningar för det goda livet. En förutsättning är att den attraktivitet som finns i havet, bergen, naturen, landsbygden och småstaden tas tillvara, tillgängliggörs och synliggörs på ett kvalitativt sätt. Lysekil ska omtalas som en säker och trygg kommun. För att förstå individers uppfattning behöver arbetet präglas av dialog som metodik.

Utvecklingsmålet ska stödja och bidra till Vision Lysekil 2030 och leda mot en övergripande, hållbar utvecklingsinriktning för Lysekils kommun som en attraktiv plats året runt – för hel- och delårsboende, potentiella invånare, tillresta besökare, näringsliv och föreningsliv.

Strategi

Lysekils kommuns platsvarumärke ska stärkas genom att:

 • samverka med och främja samarbeten som bidrar till platsens attraktivitet och utveckling
 • fokuserat arbeta i enlighet med Destinationsstrategi 2030 och de tio ställningstaganden som gjorts i strategin.
 • Lysekils kommun ska genom en aktiv och målinriktad kommunikation av insatser, aktiviteter och målsättningar beskriva hur de bidrar till Vision Lysekil 2030

Lysekils kommun stärks som nav för maritim innovationskraft och utveckling

Definition

Med nav för maritim innovationskraft och utveckling avses att Lysekils kommun positionerar sig som ett nationellt nav där den "Blå ekonomins" möjligheter tillvaratas. Lysekils kommun använder sig av Världsbankens definition av "Blå ekonomi " som lyder: den hållbara användningen av havets resurser för ekonomisk tillväxt, förbättrad försörjning och jobb samtidigt som havets ekosystems hälsa bevaras.

Motivering

Lysekils kommuns geografiska läge vid Gullmarsfjorden utgör grunden till att maritim forskning och innovation kraftsamlats till Lysekil. Havet som resurs kommer att spela en allt större roll för det hållbara samhället, inte minst inom områden som livsmedels-, energi- och materialförsörjning. Ett välmående hav är centralt för vår överlevnad och välfärd. Lysekils kommun ingår i den nationella strategiska innovationsplattformen för Blå ekonomi - Viable Seas med sitt säte på Kristineberg Center. Genom att korsbefrukta de marina resurserna i Lysekils kommun med Viable Seas ambitioner kan tillväxt och utveckling skapas både lokalt, regionalt och nationellt.

Strategi

 • Samverka med och främja samarbeten som bidrar till att stärka bilden av Lysekil som ett nav för Blå ekonomi
 • Genom engagemanget i Viable Seas, på Kristinebergs Center, stödja och skapa förutsättningar för befintliga, nya företag och organisationer i deras tillväxt och utveckling
 • Genom en aktiv och målinriktad kommunikation av insatser, aktiviteter och målsättningar beskriva hur kommunen bidrar till Vision Lysekil 2030

I Lysekils kommun utvecklas ett gott företagsklimat

Definition

Med företagsklimat avses företagares upplevelse av förutsättningarna att etablera, driva och utveckla företag i Lysekils kommun.

Svenskt Näringslivs definition är: ”Summan av de institutioner, attityder, regler och kunskaper som möter företagaren i vardagen”.

Motivering

Ett bra företagsklimat är avgörande för jobb, tillväxt och välfärd i Lysekils kommun.

Strategi

 • Tillsammans, och i nära dialog, med det lokala näringslivet skapa bästa möjliga förutsättningar att driva företag.
 • En aktiv och målinriktad kommunikation av hur insatser, aktiviteter och målsättningar bidrar till ett gott företagsklimat.
 • Kommunens förvaltningar och bolag arbetar riktat med:
  Attraktiv plats
  Entreprenörskap, innovation och affärsutveckling
  God företagarservice
  Infrastruktur och långsiktighet
  Långsiktighet och tydlighet
  Värdskap, bemötande och attityder
  Säkerställande av att förväntningar på kommunen står i samklang med vad kommunen har förmåga och möjlighet att leverera
 • Genom en aktiv och målinriktad kommunikation av insatser, aktiviteter och målsättningar beskriva hur kommunen bidrar till Vision Lysekil 2030