Meny

Protokoll från socialnämnden 2022-11-24

Nämnd

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2022-11-24

Paragrafer

128 - 129

Datum då anslaget sätts upp

2022-11-24

Datum då anslaget tas ned

2022-12-16

Förvaringsplats för anslaget

Kommunstyrelseförvaltningen