Meny

Kallelse till utbildningsnämnden 2022-09-28

Nämnd

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-09-28

Paragrafer


Datum då anslaget sätts upp

2022-09-21

Datum då anslaget tas ned

2022-09-29

Förvaringsplats för anslaget

Kommunstyrelseförvaltningen