Meny

Kallelse till socialnämnden 2022-09-29

Nämnd

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2022-09-29

Paragrafer


Datum då anslaget sätts upp

202-09-22

Datum då anslaget tas ned

2022-09-30

Förvaringsplats för anslaget

Kommunstyrelseförvaltningen