Meny

Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2022-09-15

Nämnd

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-09-15

Paragrafer

141-147

Datum då anslaget sätts upp

2022-09-15

Datum då anslaget tas ned

2022-10-07

Förvaringsplats för anslaget

Kommunstyrelseförvaltningen