Meny

Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2022-07-21

Nämnd

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-07-21

Paragrafer

112-123

Datum då anslaget sätts upp

2022-07-21

Datum då anslaget tas ned

2022-08-12

Förvaringsplats för anslaget

Kommunstyrelseförvaltningen