Meny

Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2022-06-16

Nämnd

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-06-16

Paragrafer

87-111

Datum då anslaget sätts upp

2022-06-22

Datum då anslaget tas ned

2022-07-14

Förvaringsplats för anslaget

Kommunstyrelseförvaltningen