Meny

Meddelande om Granskning

Detaljplan Fossa 1:116, Skaftö, Lysekil

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Fossa 1:116.

Detaljplanen har varit på samråd under perioden 2020-09-28 till 2020-10-26.

Detaljplanen skickas nu ut på granskning mellan 2022-05-13 till och med 2022-06-05. Fastighetsägare som har hyresgäster ombeds underrätta dessa om planförslaget, då de inte får något eget meddelande om planarbetet.

Planhandlingarna finns tillgängliga på kommunens hemsida, klicka på följande länk: Fossa 1:116 | Bygga och Bo i Lysekil (arcgis.com) Länk till annan webbplats.

Planhandlingarna finns även tillgängliga i Kommunhuset, Kungsgatan 44, Lysekil, öppettider vardagar kl. 09.00-16.00.

Handlingar kan även skickas i pappersform, hör i så fall av dig till Maria Gillberg, via kontaktcenter på telefon 0523 – 61 30 00 eller via mail; maria.gillberg@lysekil.se

Planförslaget

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av cirka åtta bostadshus på den nordöstra delen av fastigheten Fossa 1:116, marken är idag oexploaterad.

Planförslaget är förenligt med översiktsplanen. Planförslaget bedöms inte kunna medföra betydande miljöpåverkan.

Här hittar du granskningshandlingar

Under granskningstiden finns planhandlingar och bilagor tillgängliga på följande platser:

Hur lämnar jag mitt yttrande gällande planförslaget?

Information till fastighetsägare

Eventuella synpunkter på planförslaget önskar vi få skriftligt via mail, alternativt undertecknat via post senast 2022-06-05.

Obs! Skriv i yttrandet att det gäller ”detaljplan Fossa 1:116, dnr B-2018-261” samt ert namn och fastighetsbeteckning. Synpunkterna skickas till: e-post: planochbygg@lysekil.se eller via post: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Planenheten, 453 80 Lysekil

Vi ber er att formulera er tydligt och kortfattat, gärna i punktform. Den som inte har fört fram skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare över­klaga beslutet att anta detaljplanen.

Efter granskningen sammanställs inkomna synpunkter och mindre justeringar kan komma att göras innan planen antas av samhällsbyggnadsnämnden.

Har du frågor?

Om du har frågor kring planförslaget eller samrådet kan du kontakta plansamordnare Maria Gillberg.

Telefon: 0523-61 30 00 (vxl)

E-post: planochbygg@lysekil.se