Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Ny tillståndsansökan för Loddebo avloppsreningsverk

Foto på vattenkran och handfat.

LEVA i Lysekil AB gör ny tillståndsansökan – synpunkter på ansökan ska göras senast den 8 september.

LEVA i Lysekil AB kommer att ansöka om tillstånd enligt Miljöbalken till fortsatt verksamhet vid Loddebo avloppsrenings­anläggning och fortsatt utsläpp av renat avlopps­vatten till Brofjorden.

Det nuvarande tillrinningsområdet kopplat till Loddeboverket omfattar avloppsvattnet från Brastad, Brodalen, Lingatan, Rixö och Holländaröd.

Vissa om- och tillbyggnader

Den framtida hushållsanslutningen har bedömts komma att uppgå till maximalt 4 500 fysiska personer (sommartid) sett i ett 20-års-perspektiv.

Vissa om- och tillbyggnader av reningsverket erfordras för att stabilt klara en framtida successivt högre belastning med föreslagna utsläppsvillkor.

Utsläppet av renat avloppsvatten till Brofjorden kommer – i förhållande till dagens utsläpp - att öka proportionellt mot belastnings­ökningen.

Utsläppen till luft på grund av förändringarna blir marginella.

Det uppkommer inte heller några ytterligare bullerstörningar kring Loddeboverket.

Mer information och synpunkter

Du som önskar ytterligare information eller vill lämna synpunkter med anledning av ansökan, kan vända dig via email till André Gustavsson, andre.gustavsson@levailysekil.se eller Johanna Torberntsson, johanna.torberntsson@levailysekil.se, alternativt per telefon 0523-66 78 00.

Synpunkter kan lämnas till och med 2017-09-08.

Ytterligare information och handlingar finns att hämta på LEVA:s hemsida: