Meny

Delårsrapport för Lysekils kommun

Foto på gula och gröna höstlöv mot en blå himmel.

Det ekonomiska resultatet är 22 mnkr bättre än förväntat.

Nu är delårsrapporten för Lysekils kommun till och med den 31 augusti klar. Kommunens ekonomiska ställning har under de senaste åren förbättrats. Även i år kommer kommunens resultat att vara starkt. Balanskravet uppnås och de finansiella nyckeltalen visar på den positiva trenden.

Rapporten visar ett ekonomiskt resultat på 26,4 mnkr vilket är 22 mnkr bättre än förväntat. Det ekonomiska resultatet för Lysekils kommun 2016 beräknas bli 20,5 mnkr.

Ökade skatteintäkter och överskott av statsbidrag

Det finns flera anledningar till det goda ekonomiska resultatet. En av anledningarna är att skatteintäkterna har blivit större än planerat vilket till viss del beror på att fler har valt att flytta till kommunen. Lysekils kommun har också sålt mark vilket bidrar till det förbättrade resultatet.

Dessutom finns ett överskott på 12 mnkr inom utbildningsnämnden vilket beror på att Lysekils kommun fått statsbidrag för att utöka skolverksamheten i samband med flyktingkrisen. Då det varit svårt att rekrytera lärare har inte alla pengar använts vilket resulterar i ett överskott.

Kommunen har också fått ett särskilt statsbidrag med anledning av flyktingsituationen. Detta statsbidrag beräknas inte användas fullt ut under 2016 och bidrar därför till kommunens totala överskott.

Glädjande utveckling

Kommunalråd Jan-Olof Johansson kommenterar delårsbokslutet så här:

”Det är glädjande att se att de olika verksamheternas arbete med budgetuppföljning ger resultat. Mest märkbart är att de verksamheter som prognostiserar ett underskott inte visar på så stora skillnader i förhållande till budget som vi kunde se för några år sedan.

Inom nämnder, förvaltningar och enheter arbetar man med handlingsplaner och åtgärder för större ekonomisk kontroll och ökad måluppfyllnad. På sikt bidrar detta till att vi får en ökad kvalitet i verksamheterna.

Samtidigt ska vi vara medvetna om att det ekonomiska överskottet i en del fall har uppkommit för att vi inte lyckats genomföra all den verksamhet som vi planerat för. Det finns goda skäl till varför det blivit så men samtidigt kan det också medföra att vi inte når våra kvalitetsmål.

På andra håll kan vi glädjas över den positiva utvecklingen. Befolkningssiffrorna är högre än förväntat vilket leder till ökade skatteintäkter och ökade statsbidrag. För kommunen som helhet prognostiserar vi ett resultat som är bättre än budgeterat vilket gör att kommunens ekonomiska ställning stärks.”

Läs delårsrapporten

Ta gärna del av delårsrapporten i sin helhet:

Delårsrapport augusti 2016 Lysekils kommun Pdf, 812.7 kB, öppnas i nytt fönster.