Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Måste man riva byggnader? -Ja ibland måste man det!

Samhällsutvecklingen ställer nya krav på den kommunala verksamheten och deras lokaler.

Varför river man? Nya byggregler och myndighetskrav driver den utvecklingen

En förändring av den kommunala verksamheten vad gäller ex v arbetssätt, digitalisering och pedagogik, ställer helt nya krav på kommunala verksamhetslokaler.

Dessutom har det kommit nya byggregler och myndighetskrav som det befintliga fastighetsbeståndet inte klarar av att leva upp till, främst vad gäller säkerhetsaspekten i form av elsäkerhet och brandskydd men även nya energi- och tillgänglighetskrav.

Vem utför rivningsarbetena?

För att riva en byggnad krävs rivningslov. Rivningsarbeten åt Lysekils kommun utförs av en upphandlad och certifierad privat entreprenör, med lång erfarenhet av sanerings- och rivningsarbeten, och avfallet transporteras till certifierad mottagare av respektive avfallsslag.

Vad händer efter rivningen?

Marken återställs, och beroende på rivningsobjektets placering, så återställs markytan på lite olika sätt också beroende på vad som är tänkt med markutnyttjandet efteråt.

Vid Gullmarsskolans E-hus kommer en mindre omfattande återställning att göras.
Planen är att göra plats för en framtida utveckling av Gullmarsskolan, men i första hand att tillskapa en bättre trafikmiljö för skolelever och gångtrafikanter, genom att förändra angöringsplatserna för skolbussar- och taxi.

Vad gäller för byggavfall?

Den 1 augusti 2020 trädde den nya avfallsförordningen (2020:614) i kraft. Förordningen innebär i korthet att entreprenören är skyldig att sortera ut obligatoriska avfallsslag redan vid rivningsobjektet, vilket innebär att man först ”sanerar” innan man påbörjar rivningsåtgärden”.

Miljöfarligt avfall skiljs ut och transporteras därefter till särskilda mottagningsplatser som är certifierade för de avfallsslag de får ta emot, och som slutligen omhändertar avfallet enligt de för avfallsslaget aktuella bestämmelserna.

Vilka är de obligatoriska avfallsslagen?

  • trä
  • mineral (ex v betong, tegel, klinker, keramik eller sten)
  • metall
  • glas
  • plast
  • gips

Vad mer behöver man tänka på vid rivningsarbeten?

Förutom de rena säkerhetsaspekterna i samband med sanerings- och rivningsarbetena, så innehåller den nya avfallsförordningen krav på att avfall hanteras på ett sätt som leder till hushållning med resurser och till att minimera skadeverkningar på miljön och människors hälsa.


Vilka objekt kvarstår på rivningslistan?

  • Inom Lysekils tätort kvarstår på befintlig rivningslista:
  • Omklädningsbyggnad Slättevallen
  • Mariedals Sporthall (den gamla sporthallen)

Objekt tillkommer fortlöpande i samband med planering och exploatering, vilket gör att listan är ett levande dokument.

Har du mer frågor kontakta Fastighetschef Peter Karlsson peter.karlsson2@lysekil.se
eller telefonnummer 0523 613143