Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Lägesrapport om Lysekils nya översiktsplan

Här kan du läsa en lägesrapport om arbetet med ny översiktplan (ÖP) - Lysekil 2030.

Under vecka 44 genomfördes workshop nummer 2 med politiker. Temat för workshopen handlade om infrastruktur och om utvecklingsområdena:

  • Hallinden, Brastad med Brodalen och Härnäset.
  • Lysekils stad med en starkare koppling till Fiskebäckskil och Östersidan.
  • Skaftö.

Under workshopen gjordes en SWOT-analys (en analys utifrån styrkor, svagheter, möjligheter och hot) om Lysekilsbanans framtid utifrån tre scenarier:

  1. All trafik på Lysekilsbanan läggs ned och markområdena kan ersättas med annan markanvändning.
  2. All trafik på Lysekilsbanan läggs ned men banan och bangårdar ska vara kvar.
  3. Lysekilsbanan blir kvar och trafikeras.

Deltagare

De inbjudna politikerna representerade samtliga nämndspresidier, de kommunala bolagen samt de partier som inte har någon representation i nämnd eller bolag.

Politikerna var uppdelade i fyra grupper. I varje grupp deltog två tjänstepersoner, där en var samtalsledare och en som antecknade.

Resultatet har sammanställts

Resultatet av workshop 1 och 2 har sammanställts och kommer att användas för att ta fram, de första grova penseldragen, i kartor över hur utvecklingen av mark- och vattenområden kommer att planeras i ett framtidsperspektiv till 2050. När kartorna är klara kommer resultatet att presenteras för styrgruppen och den politiska referensgruppen, innan arbetet går vidare mot en färdig samrådshandling.

Nu är också arbetet med att ta fram en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) igångsatt. Konsultföretaget AFRY har genom upphandling tilldelats detta uppdrag. Miljökonsekvensanalysen kommer att följa den fortsatta ÖP-processen fram till färdig samrådshandling.