Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Förstärkt trygghetsarbete – vecka 30

Varje vecka kan du läsa en lägesrapport om det förstärkta trygghetsarbetet i Lysekils kommun.

Som en del i det intensifierade trygghetsarbetet kommer vi berätta om det förebyggande arbetet, vilka funktioner som har varit närvarande på allmänna platser i kommunen samt den gångna veckans incidenter och åtgärder.

Alla behövs

Vi vill fortsätta att rikta ett särskilt tack vill vi rikta till alla vuxna som vistats ute på gator och torg - ni bidrar till ökad trygghet!

Ett särskilt tack riktas även till våra medarbetare som de senaste veckorna bemannat våra fältteam. De har visat ett föredömligt engagemang för den trygghetsskapande uppgiften. Många av dem har ordinarie uppdrag inom andra verksamheter i kommunen. Genom ett bra bemötande av både ungdomar och vuxna har situationer löst sig på bästa sätt. Positiva kommentarer har kommit in från allmänheten för insatser som genomförts, vilket är väldigt uppskattat.

Vilka har varit närvarande i kommunen i veckan?

 • Fritidsledare var i tjänst mellan kl. 12 - 21.30 måndag till torsdag under v. 30 där de fältade i Lysekil och ledde planerade sommarlovsaktiviteter.
 • Ett utökat fältteam har varit ute till torsdag till söndag klockan 17.00-01.00. De har rört sig på Kronbergsgatorna, Badhusberget, centrala Lysekil, Norra hamnen, Södra hamnen, Coop Ekgatan/Bilprovningen, Pinnevik, Ica Lysekil, Brastad m.m.
 • Tygghetsvärdar har arbetat mellan klockan 17.00-22.00 måndag till söndag och då främst rört sig i Södra hamnen, Norra Hamnen och i centrum.
 • Polisen har från den 29 juni en sommarinsats med 12 "sommarpoliser" i området varav 4 utgår ifrån Lysekil.
 • AVARN Security rondering enligt avtal utifrån områden prioriterade inom EST-arbetet.

Genomförda aktiviteter vecka 30

 • Mötesplats Rorkulten - fiske, öppen fritidsgårdsverksamhet
 • Fritidsverksamheten - genomförande av planerade sommarlovsaktiviteter och uppstartsvecka för den förstärkta fritidsverksamheten. Planeringsarbete och aktivitet på Badhusberget under fredagen som samlade ca 30 ungdomar med föräldrar.
 • Biblioteken - pop-up-bibliotek runt om i kommunen
 • Sommarlovsaktiviteter

Händelser och åtgärder

Centrala Lysekil

 • Händelse: Ungdomar spelade hög musik på Badhusbergets förskola.
 • Åtgärd: Fältfunktionen pratade med ungdomarna.

 • Händelse: Person kontaktar fältfunktionen om att ungdomar sparkar fotboll på fönsterrutor:
 • Åtgärd: Fältfunktionen åker till platsen. Träffar på ungdomarna som då sköter sig och spelar fotboll med fotbollen.

 • Händelse: Ungdomar i parken uppehåller sig kring en ”känd” person i parken.
 • Åtgärd: Fältfunktionen samtalar med ungdomarna och träffar på patrullerande polis och informerar om ”övernattningsgäst” på toaletten vid Parksnäckan.

Coop Extra / Bilprovningen

 • Händelse: Ungdomar med mopeder och A-traktorer samlade vid bilprovningen. Några nyktra och några onyktra. En röd Audi åker därifrån direkt vi går ur bilen. En flicka kör utan hjälm.
 • Åtgärd: Fältfunktionen samtalar med ungdomarna.

 

 • Händelse: Samtal på fältteamets telefon. Personerna som ringer påtalar att det spelas väldigt hög musik vid Bilprovningen.
 • Åtgärd: På plats på ca 4 min, men då var det tyst.

 

 • Händelse: Under lördagen var det återkommande ordningsstörning vid Bilprovningen där ungdomar med moped eller A-traktorer samlas och spelar mycket hög musik sent på kvällen. Samtal på fältteamets telefon om ordningsstörningarna.
 • Åtgärd: Fältfunktionen besöker platsen flera gånger under kvällen och pratar med ungdomarna som sköter sig vid tillsägelse. Polis kommer också till platsen som blir informerade av fältfunktionen.

Övriga åtgärder

 • Fortsatt tätt samarbete med polisen.
 • Förstärkningen inom den öppna fritidsverksamheten är igång. Har genomfört planeringsarbetet och haft ett uppstartsmöte med ca 30 ungdomar och föräldrar på Badhusberget.
 • En ökning av antal föreningsaktiviteter utomhus under sommaren.
 • Rondering AVARN Security inom prioriterade områden.
 • Trygghetstelefon via SOS Alarm, dit allmänheten kan ringa in icke-akuta ärenden under dygnets alla timmar för vidare kontakt med kommunens verksamheter, är aktiverat. Kommer mer information om trygghetstelefonen under vecka 31.
 • Arbete med LOV3-ansökan pågår. Ett första utkast är avstämt och kommer att färdigställas under vecka 31.
 • Utökad kommunikation med en ruta "Trygg i Lysekil" på startsidan på kommunens hemsida med: snabblänkar till information om trygghetsarbetet, samlade nyheter kring trygghet samt en direktlänk till länken för information om otrygga platser.


Användbara telefonnummer

Om du observerar händelser som du vill informera om finns det följande verksamheter att vända sig till:

Observera att vid akuta händelser och pågående brott ska du alltid ringa 112!

 

Det förstärkta trygghetsarbetet - bakgrund

Efter en eskalerande oro i kommunen har kommunledningen beslutat att intensifiera trygghetsarbetet.

Det ska ske genom en gemensam inriktning och prioritering samt ökad samverkan både i den egna organisationen och med andra aktörer såsom polis och civilsamhälle. Du hittar mer information i länkarna nedan.

Det kommunala uppdraget

Kommunen har olika insatser att sätta in för att påverka en uppkommen situation och komplettera polisens insatser. Vårt huvudsakliga uppdrag är långsiktigt förebyggande genom exempelvis väl fungerande skola, socialtjänst och brottsförebyggande arbete.

 • Den strategiska samverkan inom trygghetsarbetet i kommunen (enligt metoden Effektiv Samordning för Trygghet, EST) har under det senaste året utvecklats från informationsdelning till gemensamma analyser och gemensamma åtaganden. Detta är en grund för att kommunen samordnat och systematiskt ska kunna identifiera sociala risker samt bemöta social oro och socialt relaterade problem. Även i arbetet med EST samverkar kommunen tätt med Polismyndigheten utifrån de olika uppdrag och möjligheter myndigheterna har att agera verkningsfullt.
 • Kommunen har också en upphandlad väktartjänst som ronderar i geografiskt prioriterade områden.

Vad gör kommunen?

Det operativa arbetet är exempelvis:

Fält- och fritidsverksamheten

Fält- och fritidsverksamhetens uppdrag är att finnas i miljöer där ungdomar finns för att skapa relationer med ungdomar. De gör också konkreta insatser tillsammans med skolor, försöker lotsa ungdomar till fritidsgårdarna, kontaktar föräldrar eller gör orosanmälningar till socialtjänsten. Dess närvaro anpassas efter var ungdomarna väntas röra sig.

Under sommarmånaderna arrangeras en mängd olika aktiviteter för barn och ungdomar i Lysekils kommun. Vill du veta mer om detta är du välkommen att kontakta fritidsenheten via kommunens växel på 0523 – 613000.

Socialtjänsten

Socialtjänsten agerar vid orosanmälningar, i första steget genom att bjuda in barn/unga tillsammans med vårdnadshavare till samtal, för att vid behov besluta om eventuell fortsatt kontakt och/eller åtgärder.

Det är viktigt att veta att socialtjänsten i huvudsak bygger på frivilliga insatser. Tvångsåtgärder mot barn och unga kräver starka skäl som beskrivs i lagstiftning och beslutas av rättsinstans. Socialtjänstens olika verksamheter arbetar också förebyggande med föräldrastöd, föräldrautbildningar och samverkan med skola.

Trygghetsvandrarna

Trygghetsvandrarna är en frivillig aktivitet där engagerade vuxna rör sig i de centrala delarna av Lysekil under kvällstid och tidig natt. En trygghetsvandrare är en privatperson som anmält sig till Trygghetsvandrarna för att bidra till ett tryggare samhälle.

Trygghetsvandrarnas uppdrag är att röra sig i de prioriterade områdena med syftet att vara en vuxen förebild och ett medmänskligt stöd, att se och synas, prata med ungdomar och vara en närvarande vuxen. Trygghetsvandrarna vill gärna bli fler så välkommen att vara med!

Fritidsgården Borgen

Borgen finns på Gullmarsborg och har öppet flera kvällar i veckan och arbetar aktivt för att skapa meningsfulla aktiviteter och positiva mötesplatser tillsammans med ungdomarna som besöker fritidsgården.

Detta ingår inte i kommunens uppdrag

Vi får i samband med händelser ibland önskemål om att kommunen ska agera på saker som ligger utanför vårt mandat och uppdrag, exempelvis:

 • Nationell lagstiftning - Det är riksdagen som fattar beslut om den lagstiftning vi som kommun har att förhålla oss till
 • Polisens insatser - styrs av Polismyndigheten och nationell lagstiftning och är inget som vi som kommun har beslutsmandat över.