Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Förstärkt trygghetsarbete – vecka 28

Varje vecka kan du läsa en lägesrapport om det förstärkta trygghetsarbetet i Lysekils kommun.

Som en del i det intensifierade trygghetsarbetet kommer vi berätta om det förebyggande arbetet, vilka funktioner som har varit närvarande på allmänna platser i kommunen samt den gångna veckans incidenter och åtgärder.

Alla behövs

Ett särskilt tack vill vi rikta till alla er vuxna som vistats ute på gator och torg - ni bidrar till ökad trygghet! Vi har återigen fått positiv återkoppling från allmänheten för insatser som görs vilket är väldigt uppskattat.

Vilka har varit närvarande i kommunen i veckan?

 • Fritidsledare och fältare var i tjänst 15.00-21.30 måndag till torsdag (vissa dagar från klockan 12.00) under v. 28 där de bland annat rörde sig i centrala delar i Lysekil och även genomfört olika planerade sommarlovsaktiviteter.
 • Ett utökat fältteam har varit ute onsdag till söndag klockan 17.00-01.00. De har rört sig i Kronberget, Badhusberget, centrala Lysekil, Valbodalen, Pinnevik, Havsbadsparken och Brastad mm.
 • Tygghetsvärdar från och med onsdagen den 8 juli arbetar de 17.00-22.00 mån till söndag och rör sig främst i hamnområdena men också i centrala Lysekil.
 • Polisen har från den 29 juni 12 sommarpoliser i området varav 4 utgår ifrån Lysekil.
 • Avarn Security rondering enligt avtal utifrån områden prioriterade inom EST-arbetet.

Genomförda aktiviteter vecka 28

 • Mötesplats Rorkulten - fiske, musik, badbåt, kubb, danskurser och trygghetsvandring
 • Fältverksamheten - aktiviteter för barn och familjer på Kronbergsvallen samt andra ungdomsaktiviteter, även fältverksamhet under kvällstid
 • Biblioteken - pop-up-bibliotek runt om i kommunen
 • Sommarlovsaktiviteter

Händelser och åtgärder

Norrkila

 • Händelse: Personer hör av sig om att det vistas ungdomar i stenbrottet, risk för personskador. Misstanke om att ungdomarna dricker alkohol.
 • Åtgärd: Fältarna åker dit flertalet gånger under veckan och pratar med ungdomar på plats. Ingen misstanke om alkoholkonsumtion.

Centrala Lysekil

 • Händelse: Konflikt mellan killar i övre tonåren som själva kontaktar fältfunktionen.
 • Åtgärd: Fältfunktionen överlämnar ärendet till Polisen.

 • Händelse: Ungdomar som vistas utan vårdnadshavare i centrum under sen kväll/tidig natt.
 • Åtgärd: Fältfunktionen skjutsar hem ungdomar till föräldrar.

 • Händelse: 15-åring kontrollerad av polis, nattetid.
 • Åtgärd: Misstänkt narkotikabrott, hanteras av polis.

 • Händelse: Barn 10-13 år observerats utan vårdnadshavare nattetid.
 • Åtgärd: Anmälan till socialtjänsten för vidare åtgärder.

Coop Extra

 • Händelse: Samling av ungdomar med olika typer av mopeder.
 • Åtgärd: Fältfunktionen samtalar med ungdomarna om innebörden av att köra olovliga fordon.

Fjälla

 • Händelse: Fältteamet träffar på misstänkt drogpåverkade personer i friluftsområdet.
 • Åtgärd: Fältteamet kontaktar polis och begär polis till platsen. Överlämnar ärendet till Polisen.

Övriga åtgärder

 • Tätare samarbete med polisen.
 • Socialtjänsten och ALF arbetar för att få in föräldrar i arbete.
 • Förstärkning inom den öppna fritidsverksamheten är klar och startar den 20 juli
 • En ökning av antal föreningsaktiviteter utomhus under sommaren.
 • Omprioritering av rondering Avarn Security. Utökad rondering inom prioriterade områden.
 • Beslut om upprättande av kontaktnummer dit allmänheten kan ringa i icke-akuta ärenden för vidare kontakt med kommunens verksamheter.
 • Länk för information om otrygga platser har aktiverats Länk till annan webbplats.
 • Arbete med LOV3-ansökan pågår. Ansökan är inte inskickad.
 • Utökad kommunikation med en ruta "Trygg i Lysekil" på startsidan på kommunens hemsida med: snabblänkar till information om trygghetsarbetet, samlade nyheter kring trygghet samt en direktlänk till länken för information om otrygga platser.


Användbara telefonnummer

Om du observerar händelser som du vill informera om finns det följande verksamheter att vända sig till:

Observera att vid akuta händelser och pågående brott ska du alltid ringa 112!

 

Det förstärkta trygghetsarbetet - bakgrund

Efter en eskalerande oro i kommunen har kommunledningen beslutat att intensifiera trygghetsarbetet.

Det ska ske genom en gemensam inriktning och prioritering samt ökad samverkan både i den egna organisationen och med andra aktörer såsom polis och civilsamhälle. Du hittar mer information i länkarna nedan.

Det kommunala uppdraget

Kommunen har olika insatser att sätta in för att påverka en uppkommen situation och komplettera polisens insatser. Vårt huvudsakliga uppdrag är långsiktigt förebyggande genom exempelvis väl fungerande skola, socialtjänst och brottsförebyggande arbete.

 • Den strategiska samverkan inom trygghetsarbetet i kommunen (enligt metoden Effektiv Samordning för Trygghet, EST) har under det senaste året utvecklats från informationsdelning till gemensamma analyser och gemensamma åtaganden. Detta är en grund för att kommunen samordnat och systematiskt ska kunna identifiera sociala risker samt bemöta social oro och socialt relaterade problem. Även i arbetet med EST samverkar kommunen tätt med Polismyndigheten utifrån de olika uppdrag och möjligheter myndigheterna har att agera verkningsfullt.
 • Kommunen har också en upphandlad väktartjänst som ronderar i geografiskt prioriterade områden.

Vad gör kommunen?

Det operativa arbetet är exempelvis:

Fält- och fritidsverksamheten

Fält- och fritidsverksamhetens uppdrag är att finnas i miljöer där ungdomar finns för att skapa relationer med ungdomar. De gör också konkreta insatser tillsammans med skolor, försöker lotsa ungdomar till fritidsgårdarna, kontaktar föräldrar eller gör orosanmälningar till socialtjänsten. Dess närvaro anpassas efter var ungdomarna väntas röra sig.

Under sommarmånaderna arrangeras en mängd olika aktiviteter för barn och ungdomar i Lysekils kommun. Vill du veta mer om detta är du välkommen att kontakta fritidsenheten via kommunens växel på 0523 – 613000.

Socialtjänsten

Socialtjänsten agerar vid orosanmälningar, i första steget genom att bjuda in barn/unga tillsammans med vårdnadshavare till samtal, för att vid behov besluta om eventuell fortsatt kontakt och/eller åtgärder.

Det är viktigt att veta att socialtjänsten i huvudsak bygger på frivilliga insatser. Tvångsåtgärder mot barn och unga kräver starka skäl som beskrivs i lagstiftning och beslutas av rättsinstans. Socialtjänstens olika verksamheter arbetar också förebyggande med föräldrastöd, föräldrautbildningar och samverkan med skola.

Trygghetsvandrarna

Trygghetsvandrarna är en frivillig aktivitet där engagerade vuxna rör sig i de centrala delarna av Lysekil under kvällstid och tidig natt. En trygghetsvandrare är en privatperson som anmält sig till Trygghetsvandrarna för att bidra till ett tryggare samhälle.

Trygghetsvandrarnas uppdrag är att röra sig i de prioriterade områdena med syftet att vara en vuxen förebild och ett medmänskligt stöd, att se och synas, prata med ungdomar och vara en närvarande vuxen. Trygghetsvandrarna vill gärna bli fler så välkommen att vara med!

Fritidsgården Borgen

Borgen finns på Gullmarsborg och har öppet flera kvällar i veckan och arbetar aktivt för att skapa meningsfulla aktiviteter och positiva mötesplatser tillsammans med ungdomarna som besöker fritidsgården.

Detta ingår inte i kommunens uppdrag

Vi får i samband med händelser ibland önskemål om att kommunen ska agera på saker som ligger utanför vårt mandat och uppdrag, exempelvis:

 • Nationell lagstiftning - Det är riksdagen som fattar beslut om den lagstiftning vi som kommun har att förhålla oss till
 • Polisens insatser - styrs av Polismyndigheten och nationell lagstiftning och är inget som vi som kommun har beslutsmandat över.