Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Förstärkt trygghetsarbete – vecka 27

Varje vecka kommer du kunna läsa en lägesrapport om det förstärkta trygghetsarbetet i Lysekils kommun.

Som en del i det intensifierade trygghetsarbetet kommer vi berätta om det förebyggande arbetet, vilka funktioner som har varit närvarande på allmänna platser i kommunen samt den gångna veckans incidenter och åtgärder.

Alla behövs

Ett särskilt tack vill vi rikta till alla er vuxna som vistats ute på gator och torg - ni bidrar till ökad trygghet! Vi har också fått positiv återkoppling från allmänheten för insatser som görs vilket är väldigt uppskattat.

Vilka har varit närvarande i kommunen i veckan?

 • Fritidsledare och fältare var i tjänst 15.00-21.30 måndag till torsdag under v. 27 där de bland annat rörde sig i centrala delar i Lysekil.
 • Ett utökat fältteam har varit ute onsdag till söndag klockan 17.00-01.00. De har rört sig i Kronberget, stadsparken, Valbodalen, Pinnevik, havsbadsparken, ICA.
 • Polisen har från den 29 juni 12 sommarpoliser i området varav 4 utgår ifrån Lysekil.

Genomförda aktiviteter denna vecka

 • Mötesplats Rorkulten - fiske, musik och trygghetsvandring
 • Fältverksamheten - aktiviteter för barn och familjer på Kronbergsvallen samt andra ungdomsaktiviteter
 • Biblioteken - pop-up-bibliotek runt om i kommunen
 • Sommarlovsaktiviteter

Incidenter och åtgärder

Norra hamnen

 • Incident: Det har varit problem med social oro i hamnområdet. Det har även förekommit personer som fiskat med kastspö – vilket inte är tillåtet i Norra Hamnen.
 • Åtgärd: Fältteamen har rört sig i området, pratat med berörda och kunnat stävja och förebygga flera händelser. Kommunen ser över möjlighet att ha ordningsvakt i Norra hamnen.

Stadsparken och ICA

 • Incident: Det har varit lite oroligt i stadsparken och vid ICA.
 • Åtgärd: Ökad närvaro av fältteamet under tider då ungdomar och andra personer vistas på områdena.

Fjällastugan

 • Incident: Rapport om att ungdomar vistas vid Fjällastugan på kvällstid. Misstanke om narkotikabruk.
 • Åtgärd: information om detta till fältteam och Polisen för ökat antal besök på platsen.

Stenbrott Norrkila

 • Incident: Privatpersoner rapporterar att ungdomar uppehåller sig i ravinen Lyse/Norrkila. Klagomål på att det spelas hög musik och körts moped och A-traktor. Även oro för att ungdomarna ska skada sig på lösa stenblock.
 • Åtgärd: Fältteam har varit på platsen och pratat med två ungdomar. Just då var det inga störande aktiviteter på platsen.

Centrala delar av tätorten

 • Incident: Återkommande skadegörelse på fastigheter.
 • Åtgärd: Möten har genomförts med fastighetsägare för att titta på lösningar framåt. Bland annat kommer fältteamen att röra sig mer i området och dialogen mellan fastighetsägare och kommunen ska utökas. Området är fortsatt prioriterat av Polisen och Lysekils kommun.

Övriga åtgärder

 • Tätare samarbete med polisen.
 • Socialtjänsten och ALF arbetar för att få in föräldrar i arbete.
 • Socialtjänsten har skrivit avtal med bemanningsföretag med anledning av personalförsörjningsproblem i familjebehandlarteamet.
 • Handledare har anställts vilket innebär fler feriepraktikplatser för ungdomar.
 • Ökad kommunikation med politiken.
 • Intervjuer av personer till ”trygghetsvärdar” i hamnen.
 • Samhällsbyggnad/hamnen har haft möte med båtägare.
 • RÄTTELSE: Ansökan om LOV 3 Norra Hamnen bryggan är inte inskickad. Man har börjat titta på förutsättningarna för LOV3-ansökan (förordnande för ordningsvakter) för Norra Hamnen.
 • Funktion för trygghetsrapportering färdigställs för distribution vecka 28.
 • Information på extra kommunstyrelsemöte där Martin Sande (Dialogues) och Hans Abrahamsson (freds- och konfliktforskare) gav en kunskapshöjning kring arbete med komplexa samhällsfrågor.

Det förstärkta trygghetsarbetet - bakgrund

Efter en eskalerande oro i kommunen har kommunledningen beslutat att intensifiera trygghetsarbetet.

Det ska ske genom en gemensam inriktning och prioritering samt ökad samverkan både i den egna organisationen och med andra aktörer såsom polis och civilsamhälle. Du hittar mer information i länkarna nedan.

Det kommunala uppdraget

Kommunen har olika insatser att sätta in för att påverka en uppkommen situation och komplettera polisens insatser. Vårt huvudsakliga uppdrag är långsiktigt förebyggande genom exempelvis väl fungerande skola, socialtjänst och brottsförebyggande arbete.

 • Den strategiska samverkan inom trygghetsarbetet i kommunen (enligt metoden Effektiv Samordning för Trygghet, EST) har under det senaste året utvecklats från informationsdelning till gemensamma analyser och gemensamma åtaganden. Detta är en grund för att kommunen samordnat och systematiskt ska kunna identifiera sociala risker samt bemöta social oro och socialt relaterade problem. Även i arbetet med EST samverkar kommunen tätt med Polismyndigheten utifrån de olika uppdrag och möjligheter myndigheterna har att agera verkningsfullt.
 • Kommunen har också en upphandlad väktartjänst som ronderar i geografiskt prioriterade områden.

Vad gör kommunen?

Det operativa arbetet är exempelvis:

Fält- och fritidsverksamheten

Fält- och fritidsverksamhetens uppdrag är att finnas i miljöer där ungdomar finns för att skapa relationer med ungdomar. De gör också konkreta insatser tillsammans med skolor, försöker lotsa ungdomar till fritidsgårdarna, kontaktar föräldrar eller gör orosanmälningar till socialtjänsten. Dess närvaro anpassas efter var ungdomarna väntas röra sig.

Under sommarmånaderna arrangeras en mängd olika aktiviteter för barn och ungdomar i Lysekils kommun. Vill du veta mer om detta är du välkommen att kontakta fritidsenheten via kommunens växel på 0523 – 613000.

Socialtjänsten

Socialtjänsten agerar vid orosanmälningar, i första steget genom att bjuda in barn/unga tillsammans med vårdnadshavare till samtal, för att vid behov besluta om eventuell fortsatt kontakt och/eller åtgärder.

Det är viktigt att veta att socialtjänsten i huvudsak bygger på frivilliga insatser. Tvångsåtgärder mot barn och unga kräver starka skäl som beskrivs i lagstiftning och beslutas av rättsinstans. Socialtjänstens olika verksamheter arbetar också förebyggande med föräldrastöd, föräldrautbildningar och samverkan med skola.

Trygghetsvandrarna

Trygghetsvandrarna är en frivillig aktivitet där engagerade vuxna rör sig i de centrala delarna av Lysekil under kvällstid och tidig natt. En trygghetsvandrare är en privatperson som anmält sig till Trygghetsvandrarna för att bidra till ett tryggare samhälle.

Trygghetsvandrarnas uppdrag är att röra sig i de prioriterade områdena med syftet att vara en vuxen förebild och ett medmänskligt stöd, att se och synas, prata med ungdomar och vara en närvarande vuxen. Trygghetsvandrarna vill gärna bli fler så välkommen att vara med!

Fritidsgården Borgen

Borgen finns på Gullmarsborg och har öppet flera kvällar i veckan och arbetar aktivt för att skapa meningsfulla aktiviteter och positiva mötesplatser tillsammans med ungdomarna som besöker fritidsgården.

Detta ingår inte i kommunens uppdrag

Vi får i samband med händelser ibland önskemål om att kommunen ska agera på saker som ligger utanför vårt mandat och uppdrag, exempelvis:

 • Nationell lagstiftning - Det är riksdagen som fattar beslut om den lagstiftning vi som kommun har att förhålla oss till
 • Polisens insatser - styrs av Polismyndigheten och nationell lagstiftning och är inget som vi som kommun har beslutsmandat över.