Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Föreningar - sök medel för aktiviteter!

Genom Lysekils kommuns förstärkta trygghetsarbete utökas nu möjligheten att anordna aktiviteter för barn och unga med ytterligare kommunala medel.

En av de prioriterade insatserna

Enligt kommundirektörens inriktningsbeslut ska en av de prioriterade insatserna rikta sig till föreningar/civilsamhälle med ett tydligt samhällsintresse för att få deras medverkan till en positiv utveckling. Föreningarna ska ges ekonomiskt stöd att genomföra aktiviteter för att få in fler framtida medlemmar samt aktiviteter som handlar om ökad närvaro. Det kan handla både om att trygghetsvandra och/eller att genomföra aktiviteter där ungdomarna får positiva förebilder och aktivering. De föreningar som engagerar sig kommer att få en ekonomisk ersättning för detta.

Grundförutsättningar

Föreningar, som uppfyller de allmänna villkoren för att söka föreningsbidrag i Lysekils kommun, samt studieförbund kan ansöka om bidraget. Stor vikt i det utökade trygghetsarbetet fästs dock vid personlig lämplighet enligt kommundirektörens inriktningsbeslut.

Kriterier

  • Sommaraktiviteterna ska vara kostnadsfria för barn och unga i åldern 6 - 15 år
  • Verksamheten ska huvudsakligen ske i Lysekils kommun och en majoritet av deltagarna ska vara boende i kommunen.
  • Alla barn ska behandlas lika gällande tillgång och deltagande, därför får inga särskilda krav på förkunskaper ställas för deltagande i aktiviteterna.
  • Aktiviteterna ska stimulera både flickor och pojkars deltagande, främja integration och skapa kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund. Antalet pojkar respektive flickor som deltar i sommarlovsaktiviteterna ska redovisas.
  • Arrangören av sommaraktiviteten ska kunna styrka förväntade kostnader för den aktuella aktiviteten.
  • Bidrag kan exempelvis ges för ledararvoden (men inte till löner), lokalhyror, materialkostnader, marknadsföring.
  • I ansökan ska finnas en budget över hur bidraget ska användas. Det ska tydligt framgå vilka kostnader som bidraget ska täcka.
  • Bidrag ges till kostnader för att genomföra sommarlovsaktiviteter. Bidrag kommer inte ges till föreningens löpande eller administrativa verksamhetskostnader.

Vill du ha mer information eller har du några frågor? Ta gärna kontakt med föreningsutvecklare Jonas Ingevaldsson via kommunens kontaktcenter på 0523-613000, eller via mail på jonas.ingevaldsson@lysekil.se