Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Förstärkt trygghetsarbete

Att människor känner sig trygga är en viktig del för en god livskvalitet. Utifrån det inriktningsbeslut som fattades den 15 juni har ett antal åtgärder vidtagits som syftar till att bland annat stärka vuxennärvaron ute i samhället.

Pågående arbete

Arbetet som pågår sker genom en gemensam inriktning och prioritering av insatser och med en ökad samverkan både i den egna organisationen men också med civilsamhället. Arbetet sker inom ramen för det som är kommunens uppdrag och befogenheter.

- Vi har omprioriterat och omfördelat personella resurser så att vi ökar vuxennärvaron ute i samhället. Vi har nu fler fältande funktioner ute under sen eftermiddag och kväll fram till tidig natt under de flesta av veckans dagar. Deras uppdrag är att arbeta uppsökande, kontaktskapande med ett kravställande förhållningssätt i de miljöer där barn och ungdomar vistas. Vi ser att relations- och aktivitetsskapande är avgörande för att lyckas i det här arbetet, säger Leif Schöndell som är kommundirektör.

En del av inriktningsbeslutet är också att utveckla samverkan med civilsamhället där föreningslivet är en viktig del. I kommunen finns ett starkt föreningsliv och många vuxna som fungerar som positiva förebilder för våra barn och unga.

- Det ska vi ta fasta på. Ett rikt och väl fungerande föreningsliv är en stor tillgång för samhället. Bekymren med den sociala oron är inget som varken kommun eller polis klarar att lösa på egen hand, och inget som det finns en enkel lösning på. Vi behöver hjälpas åt. För att öka möjligheterna för föreningslivet att skapa fler aktiviteter och mötesplatser för våra unga så har vi avsatt medel för att ge ett ökat stöd. Där har vår föreningsutvecklare också fått ett särskilt uppdrag att vägleda och stötta upp från kommunens sida.

Vägen framåt

Att öka tryggheten och bryta trenden med den sociala oron är ett långsiktigt arbete som kräver uthållighet. Grundläggande för det är att kommunen bedriver en väl fungerande verksamhet inom skola, förskola, fritid och socialtjänst. Ett fortsatt arbete utifrån den redan etablerade metoden EST, Effektiv Samverkan för Trygghet är en del. Likaså att utveckla medborgardialog som metod för att involvera fler i arbetet:

- Vi har ett pågående arbete tillsammans med Sveriges kommuner och Regioner, SKR, för att med ganska omfattande resurser ta fram åtgärder på kort och lång sikt. Det är ett nationellt projekt som också följeforskas av freds- och konfliktforskare Hans Abrahamsson, där fokus är frågan om trygghet. Lysekils kommun har valts ut för att fungera som pilotkommun i arbetet med medborgardialog och det är en metod som vi ser fram emot att utveckla, säger Leif.

Mer om åtgärder och vägen framåt går att hitta i inriktningsbeslutet som finns länkat nedan:

https://www.lysekil.se/kommun-och-politik/nyheter-for-kommun-och-politik/nyheter-for-kommun-och-politik/2020-06-15-atgarder-for-intensifierat-trygghetsarbete.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om EST:

https://www.lysekil.se/omsorg-och-stod/trygg-och-saker/trygg-i-lysekils-kommun/effektiv-samordning-for-trygghet.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.