Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Trygghetsarbete i Lysekils kommun

De senaste händelserna i Lysekils kommun med grund i en socialt betingad oro är exempel på en framväxande samhällsproblematik som är komplex och svår att bemöta. Problematiken återfinns dessvärre även i flertalet andra kommuner.

Lysekils kommun ser allvarligt på utvecklingen och kommunen arbetar inom sitt uppdrag och lagliga stöd med både direkta och förebyggande insatser.

Vi samverkar internt mellan verksamheter och arbetar kunskapsbaserat med främjande, förebyggande och åtgärdande insatser på både individ- och gruppnivå för att komma tillrätta med problematiken. I både det operativa och strategiska arbetet samverkar kommunen med Polismyndigheten utifrån de skilda uppdrag och möjligheter de olika myndigheterna har att agera verkningsfullt på kort och lång sikt.

Oroligheter som uppstår på grund av kriminalitet, eller yttrar sig i kriminella handlingar, är polisens uppdrag att hantera. Det är polisen som i första hand agerar för att motarbeta brottslighet och otrygghet. Vid akuta händelser kontaktas polisen via 112 och vid tips eller händelser som är av mindre allvarlig art är det 114 14 som gäller.

Läs mer om polisens uppdrag: www.polisen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., https://polisen.se/om-polisen/uppdrag-och-mal/ Länk till annan webbplats.

Detta gör kommunen

Kommunen har olika insatser att sätta in för att påverka en uppkommen situation och komplettera polisens insatser. Vårt huvudsakliga uppdrag är långsiktigt förebyggande genom exempelvis väl fungerande skola, socialtjänst och brottsförebyggande arbete.

Den strategiska samverkan inom trygghetsarbetet i kommunen (enligt metoden Effektiv Samordning för Trygghet, EST) har under det senaste året utvecklats från informationsdelning till gemensamma analyser och gemensamma åtaganden, vilket är en grund för att kommunen samordnat och systematiskt ska kunna identifiera sociala risker samt bemöta social oro och socialt relaterade problem. Även i arbetet med EST samverkar kommunen tätt med Polismyndigheten utifrån de olika uppdrag och möjligheter myndigheterna har att agera verkningsfullt.

Kommunen har också en upphandlad väktartjänst som ronderar i geografiskt prioriterade områden.

Läs mer om EST: https://www.lysekil.se/omsorg-och-stod/trygg-och-saker/trygg-i-lysekils-kommun/effektiv-samordning-for-trygghet.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det operativa arbetet är exempelvis:

Fält- och fritidsverksamheten

Fält- och fritidsverksamhetens uppdrag är att finnas i miljöer där ungdomar finns för att skapa relationer med ungdomar. De gör också konkreta insatser tillsammans med skolor, försöker lotsa ungdomar till fritidsgårdarna, kontaktar föräldrar eller gör orosanmälningar till socialtjänsten. Dess närvaro anpassas efter var ungdomarna väntas röra sig.

Under sommarmånaderna arrangeras en mängd olika aktiviteter för barn och ungdomar i Lysekils kommun. Vill du veta mer om detta är du välkommen att kontakta fritidsenheten via kommunens växel på 0523 – 613000.

Socialtjänsten

Socialtjänsten agerar vid orosanmälningar, i första steget genom att bjuda in barn/unga tillsammans med vårdnadshavare till samtal, för att vid behov besluta om eventuell fortsatt kontakt och/eller åtgärder. Det är viktigt att veta att socialtjänsten i huvudsak bygger på frivilliga insatser. Tvångsåtgärder mot barn och unga kräver starka skäl som beskrivs i lagstiftning och beslutas av rättsinstans. Socialtjänstens olika verksamheter arbetar också förebyggande med föräldrastöd, föräldrautbildningar och samverkan med skola.

Trygghetsvandrarna

Trygghetsvandrarna är en frivillig aktivitet där engagerade vuxna rör sig i de centrala delarna av Lysekil under kvällstid och tidig natt. En trygghetsvandrare är en privatperson som anmält sig till Trygghetsvandrarna för att bidra till ett tryggare samhälle. Trygghetsvandrarnas uppdrag är att röra sig i de prioriterade områdena med syftet att vara en vuxen förebild och ett medmänskligt stöd, att se och synas, prata med ungdomar och vara en närvarande vuxen. Trygghetsvandrarna vill gärna bli fler så välkommen att vara med! Med anledning av den pågående pandemin är trygghetsvandringen just nu tyvärr inställd.

Fritidsgården Borgen

Borgen finns på Gullmarsborg och har öppet flera kvällar i veckan och arbetar aktivt för att skapa meningsfulla aktiviteter och positiva mötesplatser tillsammans med ungdomarna som besöker fritidsgården.

Detta gör inte kommunen

Vi får i samband med händelser ibland önskemål om att kommunen ska agera på saker som ligger utanför vårt mandat, exempelvis:

  • Nationell lagstiftning - Det är riksdagen som fattar beslut om den lagstiftning vi som kommun har att förhålla oss till
  • Polisens insatser - styrs av Polismyndigheten och nationell lagstiftning och är inget som vi som kommun har beslutsmandat över.

Relaterad information

Vem som helst kan drabbas av brott. Den som råkar vara på fel ställe vid fel tidpunkt kan bli ett brottsoffer.
Kontakta Brottsofferjouren på 0200-21 20 19, Stöd som ger kraften tillbaka.

Länk till Brottsofferjourens webbplats: https://www.brottsofferjouren.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.