Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Mark- och miljööverdomstolen ger Lysekils kommun prövningstillstånd

Mark-och miljödomstolen beslutade i början av året att upphäva kommun- fullmäktiges beslut kring antagande av detaljplanen som skulle göra det möjligt att bygga en friskvårdsanläggning i södra Stockevik på Skaftö. Lysekils kommun överklagade domen och nu har Mark- och miljööverdomstolen beslutat att ge prövningstillstånd.

Det tidigare beslutet från Mark-och miljödomstolen grundade sig i att de bedömer att kommunen inte har en aktuell översiktsplan, då den nuvarande planen antogs 2006 och en ny snart ska ersätta den. Därför menade domstolen att friskvårdsanläggningens placering inte kan anses vara förenlig med kommunens översiktliga planering. Domstolen menar kommunen skulle hanterat processen annorlunda.

Mark- och miljödomstolen gjorde även en annan bedömning kring riksintresset för friluftsliv i området. Kommunen och Länsstyrelsen anser att exploateringen inte orsakar påtaglig skada och att stor vikt har lagts vid att anpassa anläggningen till omgivande landskap. Utifrån ovanstående argument valde Lysekils kommun att överklaga domen.

Målet tas upp på högre nivå

Prövningstillstånd är ett tillstånd som en domstol på högre nivå än den tidigare måste bevilja för att ett mål eller domstolsärende ska kunna tas upp och prövas av domstolen. Mark- och miljööverdomstolen kan ge prövningstillstånd om:

1. det kan finnas anledning att ändra mark- och miljödomstolens avgörande och miljödomstolen dömt rätt
2. det är viktigt att Mark- och miljööverdomstolen prövar målet för att mark- och miljödomstolarna ska få vägledning inför framtida bedömningar av liknande frågor

Nästa steg är nu att invänta Mark- och miljööverdomstolens slutgiltiga beslut i ärendet. Domstolens målsättning är att avgöra ärendet inom ett år.