Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Snart dags för ny presentationsrunda av översiktsplanen

Grundsund

Förra hösten bjöd Lysekils kommun in till möten för att presentera ett förslag till ny översiktsplan. Under året har de synpunkter som kom in bearbetats och vid årsskiftet kommer ett nytt underlag att presenteras, som bygger på det förslag som presenterades tidigare och de yttranden som inkom.

Översiktsplanen är ett dokument som kommunen tar fram för att beskriva planen för den långsiktiga utvecklingen av kommunens fysiska miljö. Dokumentet ger vägledning för hur mark- och vattenområden ska användas, var det kan byggas nytt och hur allt som redan är byggt ska användas, utvecklas eller bevaras. Syftet är att de förändringar som sker i den fysiska miljön tillsammans ska bli så bra som möjligt.

- Vi kommer att visa upp det nya förslaget under 1 januari – 28 februari nästa år, och då har ni åter möjlighet att lämna synpunkter, säger Kristina von Schenck som är projektledare för den nya översiktsplanen. Precis som förra gången kommer det att vara en digital översiktsplan men den kommer även att finnas som utskriftsbar version. För att så många som möjligt ska kunna ta del av det nya förslaget kommer vi att ordna informationsträffar i våra olika kommundelar, och man kommer att kunna ta del av förslaget på flera platser i kommunen.

Utvalda områden för närmare studier
Tre områden har valts ut för att studeras mer ingående till kommande förslag:

  • En klimatanpassningsplan som ska ge kommunen ett planeringsunderlag för de förväntade effekterna av framtida klimatförändringar.
  • En vägutredning för en ny norra infart till Lysekil, som har funnits inritad som ett så kallat vägreservat i den nu gällande översiktsplanen ÖP 06. Utredningen görs för att bedöma om denna vägsträckning fortfarande är aktuell.
  • En ekosystemtjänstkartering som ska oss kunskap om var i kommunen det finns värdefulla ekosystemtjänster som vi måste värna för en hållbar utveckling, och var vi det finns möjligheter för bebyggelseutveckling.