Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

Koncernbidrag utjämnar resultatskillnader

Med koncernbidrag menas överföringar av pengar mellan bolag inom samma koncern för att utjämna resultatskillnader. I år var det Havets Hus som fick medel för att koncernen som helhet skulle balanseras.

En koncern består av flera bolag som är slutna till en och samma ekonomiska enhet. Vardagligt brukar man tala om ett moderbolag och dotterbolag. Lysekils kommun har fyra helägda bolag. Lysekils Hamn, Havets Hus, Lysekilsbostäder och LEVA. Bolagen hålls samman av Lysekils Stadshus AB.

Koncernbidrag

Koncernbidrag innebär att inkomster förs över från ett företag till ett annat inom en koncern utan att det sker någon motprestation i form av varor eller tjänster. Genom koncernbidrag finns det alltså en möjlighet att fördela resultatet mellan företag som ingår i samma koncern.

Varje år görs en bedömning av varje bolags resultat och om det blir till nytta för bolagskoncernen som helhet görs en omfördelning av resultat mellan de ingående bolagen. Det kan innebära att ett bolags positiva överskott kan täcka upp en förlust i ett annat bolag.

Syftet med ett koncernbidrag är att bolagens enskilda skattebelastning inte ska vara större eller mindre för koncernens totala verksamhet än om samtliga bolag hade bedrivits som ett enda stort företag.

Lysekils stadshus AB

Lysekils stadshus AB har som uppgift att äga och förvalta aktierna i de ingående bolagen och att företräda kommunens intressen i koncernen. I det särskilda ägardirektivet för Lysekils Stadshus AB står att bolaget ska säkerställa att bolagskoncernens resultat är ekonomiskt hållbart och att möjligheterna till resultatutjämningar inom koncernen används på ett ekonomiskt rationellt sätt och till största möjliga ekonomiska nytta för Lysekils kommun.

Detta görs genom att nivåer på koncernbidrag läggs fast i samband med upprättande av koncernens årsbokslut. Nivåerna utgår ifrån regelverk i aktiebolagslagen och skattelagstiftningen.