Meny

Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2023-11-16

Nämnd

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2023-11-16

Paragrafer

118-128

Datum då anslaget sätts upp

2023-11-6

Datum då anslaget tas ned

2023-12-08

Förvaringsplats för anslaget

Kommunstyrelseförvaltningen