Meny

Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2023-09-14

Nämnd

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2023-09-14

Paragrafer

88-93

Datum då anslaget sätts upp

2023-09-14

Datum då anslaget tas ned

2023-10-06

Förvaringsplats för anslaget

Kommunstyrelseförvaltningen