Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Målgrupp

En grupp barn som sitter ner

Barn som anhöriga är barn och ungdomar under 21 år som ger vård, hjälp, eller stöd till en nära anhörig. De räknas till målgruppen om barnet upplever en påverkan i samband med att de utför vårdande och stödjande uppgifter. Den person som tar emot vården och stödet är ofta en förälder, men kan även vara ett syskon, en morförälder, farförälder eller annan släkting eller vän som har en funktionsvariation, kronisk sjukdom, psykisk ohälsa, eller något annat tillstånd som innebär ett behov av vård, stöd eller tillsyn.

Även de barn vars förälder har en mindre allvarlig sjukdom, skada eller funktionsvariation omfattas. Det kan exempelvis handla om att särskilt beakta barn till föräldrar som är långtidssjukrivna, barn till vuxna som genomgått separation eller skilsmässa.

Barn i samhällsvård, barn till frihetsberövad familjemedlem, barn med funktionsnedsättning och barn med flyktingbakgrund är särskilt sårbara och ska ägnas särskild uppmärksamhet. Likaså ska barn, vars förälder eller annan vuxen som vårdas i hemmet, så kallad egenvård, kunna ges möjlighet till delaktighet i vårdens utformning utifrån patientens godkännande, enligt Patientlagen 2014:821, 5 kap 3§ och artikel 12 i Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen).

Att ”särskilt beakta” innebär att ”särskilt och på ett medvetet sätt uppmärksamma”. Med ”förälder eller annan vuxen” avses biologisk förälder, styvförälder, adoptivförälder eller familjehemsförälder och andra viktiga vuxna runt barnet och dess familj.

Det är vännens, förälders, annan vuxens eller syskons missbruk, sjukdom, våldsutsatthet eller en skadas eventuella inverkan på barnet nu och i framtiden som avgör huruvida barnet omfattas.

Skadligt bruk kopplat till ADTDS (Alkohol-Narkotika-Tobak och nikotin-Doping-Spel om pengar) omfattas.

Barn som bevittnat eller upplevt våld eller andra övergrepp är en nyligen tillagd grupp som har rätt till information, råd och stöd. Från och med 2021 är det också att betrakta som ett brott om ett barn upplevt våld i nära relationer.