Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Information till socialtjänsten och annan kommunal personal

Två barn leker med en trampbil

Många delar av socialtjänsten eller annan kommunal personal kommer direkt eller indirekt i kontakt med barn och unga som anhöriga. I alla situationer måste barns och ungas situation uppmärksammas och deras rättigheter, behov av hjälp och stöd tillgodoses. Viktigt att komplettera och uppdatera riktlinjer och rutiner för verksamheten där det tydligt beskrivs vilket ansvar olika professioner har för barn som är anhöriga.

Ett av kommunens fyra övergripande utvecklingsområden är:​ I Lysekils kommun ökar barn och ungas framtidstro. Under våren 2023 tog Kommunstyrelsens ledningsgrupp beslut att prioritera arbetet med barn som anhöriga i alla förvaltningar.

Läs mer om beslut och ansvar

Förvaltningschefen ansvarar för att:  ​

  • Ge verksamheterna förutsättningar till att prioritera arbetet med barn som anhöriga.
  • Medarbetarna får kunskap om de lagar och styrdokument som gäller.
  • Efterfråga resultat och följa upp samt vid behov aktualisera åtgärder. ​

Verksamhetschefen ansvarar för att:  ​

  • Komplettera och uppdatera riktlinjer och rutiner för verksamheten där det tydligt beskrivs vilket ansvar olika professioner har för barn som är anhöriga.
  • Skapa förutsättningar och ge möjligheter så att rutiner kan integreras i vardagsarbetet.​
  • Möjliggör för medarbetare att ta del av relevanta kompetenshöjande insatser.  ​
  • Att uppföljning och utvärdering av verksamhetens rutiner regelbundet genomförs.  ​
  • Möjliggör samverkansformer mellan hälso- och sjukvården, kommun och idéburna organisationer.

Lysekils lokala samverkansgrupp (tidigare Närsjukvårdsgruppen) har beslutat att arbetet med målgruppen barn som anhöriga ska prioriteras. Det är barnets upplevelse av påverkan i samband med att de utför vårdande och stödjande uppgifter som räknas. Läs mer om definition av målgrupp.

Som Barnombud (ombud för barnets rättigheter) eller motsvarande funktion ingår det i grunduppdrag att tillse att barnets perspektiv som anhörig uppmärksammas.

Broschyrer

Broschyr för vuxna:
Att möta barn som anhöriga (vgregion.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Broschyr till personal inklusive samtyckesblankett:
Barn som anhöriga vuxen (anhorigasriksforbund.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anhörigträffar för barn och unga

Använda ME-WE-modellen | Nationellt kompetenscentrum anhöriga (anhoriga.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Anhöriggrupper för barn och unga i olika åldrar fysiskt och digitalt. 

Metoder och verktyg

Observera att vid misstanke om att barn far illa ska alltid en orosanmälan till socialtjänsten göras enligt rutin. Misstanke om barn som far illa - Lysekils kommun Länk till annan webbplats.