Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Information till skola och förskola

Ung flicka som trycker huvudet mot sin ryggsäck

En fungerande vardag i förskola och skola är en viktig skyddsfaktor för barn som anhöriga. Personal i förskola och skola har en viktig uppgift i att uppmärksamma om barn och unga på olika sätt visar tecken på att inte må bra, är oroliga eller har svårt att koncentrera sig.
Förskola och skola kan inom ramen för sitt uppdrag ge betydelsefullt stöd genom att skapa goda förutsättningar för utveckling, lek och lärande för barnen. Genom att uppmärksamma barns behov och ge dem särskilt stöd och omsorg kan förskolan bidra till att barnen mår bättre.

Ett av kommunens fyra övergripande utvecklingsområden är:​ I Lysekils kommun ökar barn och ungas framtidstro.

Under våren 2023 tog Kommunstyrelsens ledningsgrupp beslut att prioritera arbetet med barn som anhöriga i alla förvaltningar.

Läs mer om beslut och ansvar

Förvaltningschefen ansvarar för att:  ​

  • Ge verksamheterna förutsättningar till att prioritera arbetet med barn som anhöriga.
  • Medarbetarna får kunskap om de lagar och styrdokument som gäller.
  • Efterfråga resultat och följa upp samt vid behov aktualisera åtgärder. ​

Verksamhetschefen ansvarar för att:  ​

  • Komplettera och uppdatera riktlinjer och rutiner för verksamheten där det tydligt beskrivs vilket ansvar olika professioner har för barn som är anhöriga.
  • Skapa förutsättningar och ge möjligheter så att rutiner kan integreras i vardagsarbetet.​
  • Möjliggör för medarbetare att ta del av relevanta kompetenshöjande insatser.  ​
  • Att uppföljning och utvärdering av verksamhetens rutiner regelbundet genomförs.  ​
  • Möjliggör samverkansformer mellan hälso- och sjukvården, kommun och idéburna organisationer.

Som Barnombud (ombud för barnets rättigheter) eller motsvarande funktion ingår det i grunduppdrag att tillse att barnets perspektiv som anhörig uppmärksammas.

Broschyrer

Broschyr för vuxna Att möta barn som anhöriga (vgregion.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Broschyr till personal inklusive samtyckesblankett:
Barn som anhöriga vuxen (anhorigasriksforbund.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anhörigträffar för barn och unga

Använda ME-WE-modellen | Nationellt kompetenscentrum anhöriga (anhoriga.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Anhöriggrupper för barn och unga i olika åldrar fysiskt och digitalt. 

Metoder och verktyg

Observera att vid misstanke om att barn far illa ska alltid en orosanmälan till socialtjänsten göras enligt rutin. Misstanke om barn som far illa - Lysekils kommun Länk till annan webbplats.