Translate site

Translate

Meny

ናብ ልይሰሺል እንቋዕ ብደሓን መጻእካ!

ኣብ’ዚ ብዛዕባ ኣብ ከባቢ እቲ መዳያት ናይ’ቲ ኮሙን ሓላፍነት ዘለዎ ከመይ ከምዝሰርሕ ዝያዳ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ። እቲ መራኸቢ ናብ ዝያዳ ሓበሬታ ብሽወደን እዩ ዝኸይድ። ምስ’ቲ ኮሙን ክትዛረብ ክትደልይ እንኮለኻ ብቛንቛ ኣደኻ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ምስ’ቲ ክትዛረቦ እትደልይ ክፍሊ ርክብ ግበር ኣድላይ ምስዝኸውን ሓደ ተርጓሚ ይቑጸር።

ብዛዕባ ልይሰሺል ኮሙን

ኣብ ልይሰሺል ኮሙን ከባቢ 15000 ዝኸውን ህዝቢ ይቕመጥ። ናይ ቆልዓ ክንን፡ ቤት ትምህርትታትን ናይ ኣረገውቲ ክንክንን ሓላፍነት ናይቲ ኮሙን እዩ። ከምኡ’ውን ናይ ማይ ምዕዳልን ናይ ዝጕሓፍ ማይን፡ ናይ ክንክንን ጽርግያታት ምጽራይን፡ ናይ ምእላይ ጕሓፍን፡ ናይ ረድኤት ኣገልግሎትን ናይ ባርዕ ድሕነትን ሓላፍነት ናይቲ ኮሙን እዩ። ካብ’ቲ ናይ ኮሙን ቤት መጻሕፍቲ፣ መጽሕፍቲ ተለቂሕካ ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል። እቲ ኮሙን ዝተፈላለዩ ናይ ነጻ ግዜ ንጥፍታት የዳልው፡ ንናይ ንግዲ ትካላት ንኽድግፍ ከምኡ’ውን ብናይ ሃዋህውን- ጸዓትን ሕቶታት ይስርሕ። እቶም ኣብ ናይ ልይሰሺል ኮሙን ዝቕመጡ በቲ ኮሙን ዘወፍዮ ኣገልግሎት ዕጉባት ንክኾኑ ኣገዳሲ እዩ። ምእንቲ ኣብ’ቲ ኮሙን ደስ ኢሉና ክንነብር ኩላትና ናይ ገዛእ ርእስና ሓልፍነት ክንወስድ እውን ኣገዳሲ እዩ፡ ንኣብነት ነቲ ኮሙን ብጽርየት ምሓዝን ነቲ ናይ ማሕበራዊ ቦታታት ሕግታት ምክታልን።

ናይ ልይሰሺል ናይ ስነ-ስርዓት ኣገባብ (ኣይትርጎምን እዩ፡-> ናብ ሰነድ መራኸቢ)PDF

ሓገዝ እንድሕር ኣድልዩካ

አስኦውአስ/ርድኡኒ፡ ቁ.ስ. 112፡ ሓደጋ እንድሕር ተጓኒፉ፡ እንድሕር ተባሪዑ፡ እንድሕር ገበን ተፈጺሙ ወይ እንድሕር ሓደ ሰብ ብህጹጽ ሓሚሙ ይሕግዘካ። እንድሕር ንኣብነት ብዘመድካ ኣብ ልዕለኻ ናይ ምፍርራሕ ወይ ጎንጺ ተጓኒፉ እውን ካብ ናይ ሕብረተሰብኣዊ ተረኛ ሓገዝ ክትወሃብ ትኽእል ኢኻ። ንናይ ሕበረተሰብኣዊ ተራኛ በዚ ቁ.ስ. 0522-69 74 44 ክድወል ይከኣል እዩ።
ሓገዝ ዘድልዮ ቆልዓ ምስ መድሕን ህጻናት/Rädda Barnen ርክብ ክገብር ይኽእል። በዚ ዝስዕብ ቁ.ስ. 0200-77 88 20 ክድወሎም ይከኣል። ካብ ክፍሊት ነጻ እዩ ከምኡ’ውን ሽምካ ምንጋር እየድልን እዩ።
ናይ’ቲ ኮሙን ናይ ሕብረተሰብኣዊ ተረኛ ሓበሬታ ብቋንቋ ሽወደን
http://www.lysekil.se/omsorg-och-hjalp/akut-hjalp/socialjour.htmllänk till annan webbplats

ናይ መድሕን ህጻናት/Rädda Barnen ብዝተፈላላየ ቋንቋታት
https://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/mer-om-vad-vi-gor/annu-mer/radda-barnens-helpline/länk till annan webbplats

ቋንቋ ሽወደን ምምሃር

ቋንቋ ሽወደን ንወጻእተኛ፡ ከም አስአፍኢ ዝጽዋዕ፡ ብመሰረታዊ ኣስተምህሮ ናይ ቋንቋ ሽወደንን ናይ ሕበረተሰብ ሽወደን ዝሓዘ እዩ። ናብ’ቲ ትምህርቲ ንኽትካፈል ኣብ ሽወደን እትቅመጥን ዕድመኻ 16 ክኸውን ኣለዎ፡ እታ 16 እትመልኣላ ዓመት ኣብ’ቲ ካልእይ መንፈቕ ናይ’ቲ ዓመት ክትጅምር ትኽእል ኢኻ። እቲ ትምህርቲ ትሕዝቶታት ዘማልኦ፣ መሰረታውያን ፍልጠታት ናይ ቋንቋ ሽወደን እውን ክህልወካ የብሉን። ናይ ቋንቋ ካፈታት እውን ኣሎ፡ ኣብኡ ቋንቋ ሽወደን ክትመሃር ትኽእል። ብዛዕባ ናይ ቋንቋ ካፈታት ኣብ ልይሰሺል ኮሙን ዝያዳ ሓበሬታት ብቋንቋ ሽወደን ።


ናይ’ቲ ኮሙን ሓበሬታ ብቋንቋ ሽወደን ብዛዕባ ’’ቋንቋ ሽወደን ንወጻእተኛ’’
http://www.lysekil.se/utbildning-och-barnomsorg/vuxenutbildning/sfi-svenska-for-invandrare.htmllänk till annan webbplats


ናይ’ቲ ኮሙን ሓበሬታ ብቋንቋ ሽወደን ብዛዕባ ናይ’ቲ ቤት መጻፍቲ ናይ ቋንቋ ካፈ
http://www.lysekil.se/uppleva-och-gora/bibliotek.htmllänk till annan webbplats


ናይ ኣርከን ሓበሬታ ብቋንቋ ሽወደን ብዛዕባ ናይ ቋንቋ ከፈታቶም
http://lysekil.dnn.agrando.se/Lysekil/Diakoni-Arken/Flykting-integrationlänk till annan webbplats

ደገፍን ክንክንን

ኩሉ ዜጋ ዘድልዮ ኣብ ኩነታት ሂወቱ ደገፍ ንኽረክብ ናይ’ቲ ኮሙን ሓላፍነት እዩ። ኣድላይነት ናይ’ቲ ደገፍ ዕድመ፣ ኣካለስንክልና፣ ዘይግቡእ ኣዘውትሮ ወይ ጎንጺ ኣብ ቀረባ ዝምድና፣ እዩ ዝውስኖ። ኣቲ ደገፍ ነኣብነት ነዚ ዝስዕብ ከጠቓልል ይኽእል፤ ደገፍ ኣብ ገዛ፣ መራኸቢ ቦታ፣ ናይ ዝርርብ ተራፒያ/ፍዋሰ ወይ ሕጋዊ ደገፍ።

ናይ’ቲ ኮሙን ሓበሬታ ብቋንቋ ሽወደን ብዛዕባ ደገፍን ክንክንን
http://www.lysekil.se/omsorg-och-hjalp.html

ትምህርቲ

1 ክሳብ 5 ዝዕድመኦም ህጻናት ኣብ ቅድሚ ትምህርቲ ህጻናት ክሳተፉ ይኽእሉ እዮም። ካብ 3 ዓመት ጀሚሮም ኣብ ቅድሚ ትምህርቲ ህጻናት ክሳተፉ መሰል ኣለዎም። ብሕጊ ናይ ሽወደን ካብ 6 ክሳብ 15 ዝዕድመኦም ህጻናት ኣብቲ ትሽዓተ ዓመት መባእታዊ ትምህርቲ (1-9 ክፍሊ) ክሳተፉ ናይ ግድን እዩ። እቶም ትሽዓተ ዓመት መባእታዊ ትምህርቲ ዘማልኡ መንእሰያት ናብ ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ክሳተፉ ክመርጹ ይኽእሉ እዮም። ብድሕሪኡ ብዙሕ ዝተፈላለየ ናይ ትምህርቲታት ኣማራጭ ኣሎ፣ ንኣብነት ዩኒቨርሲቲ፣ ህዛብዊ ላዕለዋይ ትምህርቲ ወይ ትምህርቲ ኣባጽሕ።


ናይ’ቲ ኮሙን ሓበሬታ ብቋንቋ ሽወደን ብዛዕባ ትምህርቲን ናይ ህጻናት ክንክንን
http://www.lysekil.se/utbildning-och-barnomsorg.html

ስራሕ

እቲ ቤት ጽሕፈት መራኸቢ ስራሕ ካብ ክፍሊት ነጻ ዝኾነ ኣገልግሎ፣ ንደለይቲ ስራሕ ምስ ወሃብቲ ስራሕ ክኾኑ ዝኽእሉ ርክብ ክገብሩ፣ ዝሕግዝ መንግስታዊ ትካል እዩ። እቲ ኮሙን ምስ መራኸቢ ቤት ጽሕፈት ሓቢሩ ብምስራሕ ይሰርሕ ብዙሕ ግዜ ሓደስቲ ሰራሕተኛታት ከምዝደልይ ይእውጅ እዩ።


ናይ ቤት ጽሕፈት መራኸቢ ስራሕ ብሽወደንን ካልኦት ቋንቋታትን
http://www.arbetsformedlingen.se/länk till annan webbplats

ባህልን ነጻ ግዜን

ኣብ ልይሰሺል ገዛ ንኽትረክብ ካብ’ቲ ኮሙን ሓገዝ ንኽትረክብ ሓደ ተራ/መስርዕ ኣሎ። እቲ ናይ ኮሙን ናይ ገዛውቲ ትካል ልይሰሺልቡስተደር ዝካረ ገዛውቲ ኣለዎም ገዛ ክትደልይ ኣብኦም ክትስራዕ ትኽእል ኢኻ። እንድሕር ሓደ ኮንዶሚንዩም/ሓባራዊ ርሻን ወይ ገዛ ናይ ምግዛእ ዕድል ሃልዩካ፡ ገዛ ብቑልጡፍ ናይ ምርካብ ዕድልካ ይልዕል።
ኣብ ልይሰሺል ክተሓጋገዙኻ ዝኽእሉ ግላውያን ናይ ገዛውቲ ደለልቲ ኣለዉ።

ናይ ልይሰሺል ገዛውቲ ብቋንቋ ሽወደን
www.lysekilsbostader.selänk till annan webbplats

ባህልን ነጻ ግዜን

ኣብ’ቲ ቤት መጻሕፍቲ ንኣብነት መጽሕፍቲ ክትልቃሕን ብዝተፈላለይ ቋንቋታት ጋዜጣታት ከተንብብን ከምኡ’ውን ሓበሬታት ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። ከምኡ’ውን ልይሰሺል ኮሙን ዝተፈላለይ ናይ ምንቅስቃ ንጥፈታት፡ ኣብ ደገ
ምዝንጋዕን/ምንፋስን ባህልን የወፍይ እዩ። ከምኡ’ውን ዝተፈላለየ ዓይነት ፍጻመታት ከም ትልሂታት፡ ውድድራት፡ ጉያን ናይ ባህሊ ሰሙንን ይዳለው እዩ።


ኣብ ልይሰሺል ኮሙን እንታይ ዓይነት ተመክሮ ክትቀስም ከምእትኽእል ኮሙናዊ ሓበሬታ ብቋንቋ ሽወደን።
http://www.lysekil.se/uppleva-och-gora.html

ሓደ ኮሙን ብኸመይ ከዝሰርሕ

ናይ ልይሰሺል ኮሙን ብህዝቢ ዝተመርጹ ወከልቲ፡ በቶም ኣብ ሓፈሻዊ ምርጫ ንናይ ተቐመጥቲ ናይ’ቲ ኮሙን ጥቕሚ ንኽውክሉ እምንቶ ዝተገብረሎም ናይ ኮሙን ፖሊተከኛታት እዩ ዝመሓደር። ብቐሊሉ እቲ ኮሙን ሓደ ፖለቲክዊ ደረጃ ኣለዎ ክበሃል ይከኣል፡ ኣብኡ እቶም ብህዝቢ ምሩጻት ናይ ዓበይቲ ሕቶታት ውሳኔ ይወስዱ። ኣብ ሓደ ናይ ምምሕዳራዊ ደረጃ እቶም ሰብ መዚ ነቶም ናይ ፖለቲካዊ ውሳኔታት ኣብ ግብሪ ከውዕልዎ ይሰርሑ።

እቲ ኮሙን ከመይ ከምዝሰርሕ ናይ’ቲ ኮሙን ሓበሬታ ብቋንቋ ሽወደን
http://www.lysekil.se/kommun-och-politik.html