Translate site

Translate

Meny

Statistik mottagande

Målet för integrationspolitiken i Sverige är att alla ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Hur väl integrationen fungerar kan mätas med hjälp av statistik kring arbetsmarknad, bostadssituation, demokrati, demografi, inkomster och levnadsförhållanden uppdelat på bland annat inrikes och utrikes födda.

Arbetsmarknad och integration

Integrationen på arbetsmarknaden kan beskrivas med hjälp av till exempel den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS) och Arbetskraftsundersökningarna (AKU).

RAMS tas fram en gång per år och ger bland annat information om befolkningens sysselsättning, pendling och branschtillhörighet. RAMS visar också händelser och flöden på arbetsmarknaden. Statistiken är detaljerad och visar bland annat på skillnader mellan olika delar av landet, skillnader mellan kvinnor och män, och mellan utrikes och inrikes födda.

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/sysselsattning-forvarvsarbete-och-arbetstider/registerbaserad-arbetsmarknadsstatistik-rams/öppnas i nytt fönster

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/arbetskraftsundersokningar/arbetskraftsundersokningarna-aku/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Migrationsverkets statistiksidor

På Migrationsverkets statistiksidor kan du se hur många nyanlända personer en kommun ska ta emot för bosättning under året och hur många de har tagit emot hittills.

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Anvisning-till-kommuner-och-bosattning.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Migration och utveckling - prognoser och statistik

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/EU-och-internationellt/Migration-och-utveckling.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

https://www.scb.se/hitta-statistik/temaomraden/statistik-om-integration/öppnas i nytt fönster