Translate site

Translate

Meny

Ansvarsfördelning, vem gör vad?

Ansvaret för hanteringen av frågor som rör personer som vill bosätta sig i Sverige är uppdelad mellan olika myndigheter och institutioner.

Migrationsverket

Migrationsverket har ansvar för ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, söka skydd undan förföljelse, eller ansöka om svenskt medborgarskap.

Länsstyrelserna

Länsstyrelserna överlägger och skriver överenskommelser med kommunerna i respektive län om mottagande av flyktingar och skyddsbehövande och deras anhöriga. Överenskommelserna handlar både om tidigare asylsökande som fått uppehållstillstånd och deras familjemedlemmar som får tillstånd som anhöriga.

Landstingen

Landstingen ansvarar för hälso- och sjukvård till asylsökande personer enligt lagen om hälso- och sjukvård. Asylsökande barn får samma hälso- och sjukvård inklusive tandvård som övriga barn i Sverige.

Kommuner

Kommuners insatser ska underlätta integration och etablering för nyanlända personer. Ansvaret är som för kommuninvånare vilket innebär:  

  • Att sörja för barn som kommer utan vårdnadshavare
    Migrationsverket har ansvar för asylansökan, men omhändertagandet är kommunens ansvar.
  • Att erbjuda förskola och skola för barn och ungdomar upp till arton år
    Asylsökande barn har rätt att gå i förskola och skola på samma villkor som alla andra barn i Sverige. Kommunen ska erbjuda skolplats från och med höstterminen det år barnet fyller sex år.
  • Att ge praktisk hjälp i samband med bosättning
  • Att erbjuda SFI-undervisning till personer med uppehållstillstånd
  • Att erbjuda samhällsorientering och integration

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndighetens ansvar är att ge stöd till landsting, regioner och kommuner när det gäller till exempel smittrisker, hälsoundersökningar och vägledning om hälsoskyddstillsyn
av boenden. Folkhälsomyndigheten samverkar med myndigheter på nationell, regional och kommunal nivå för att de asylsökande i landet ska få ett bra mottagande.

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen har ansvar för att skapa förutsättningar för att personer som är nya i Sverige snabbt ska komma i arbete eller påbörja utbildning.

Polisen

Svensk polis har bland annat ansvar för gränskontrollen till och från Sverige, och för
så kallade ”inre utlänningskontroller” inom Sveriges gränser.

Myndighetskontakt

Myndigheter och kommuner i Västra Götalands län samverkar kring mottagandet av
asylsökande och ensamkommande barn som kommer till vårt län.