Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Barnkonventionen

Barn och unga har samma rättigheter och lika värde som vuxna och ingen får diskrimineras. Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Rätten till hälsa och en trygg uppväxt fri från övergrepp, våld och förtryck är en grundläggande mänsklig rättighet för alla barn och ungdomar. Alla ska ges samma möjlighet till utbildning och att få utvecklas i sin egen takt och utifrån sina egna förutsättningar.

Barnrättsarbetet i Lysekils kommun

Alla som arbetar i Lysekil måste ha kunskap om barnkonventionen, oavsett yrke och oavsett och du möter barn och unga i ditt arbete. Kunskap om innehåll men också vad den betyder praktiskt i arbetet och i mötet med barn och ungdomar. Alla föräldrar, släktingar och vänner i Lysekil ska också följa barnkonventionen och få kunskap om den. Kommunen är också skyldig att informera barn och ungdomar om deras rättigheter och vart och till vem som de kan vända sig om dessa inte respekteras eller kränks.

Barns mänskliga rättigheter
Barn och unga har rätt att bli lyssnade till och deras åsikt ska respekteras på samma sätt som vuxnas. De har rätt att vara delaktiga och få vara med och bestämma i frågor som rör dem och deras liv. Vuxna ska göra det möjligt för barn och unga att berätta sin åsikt på ett sätt som känns tryggt och bra för dem. Det betyder inte att barn och ungdomar ska bestämma allt men de har rätt att bli tillfrågade och vuxna ska lyssna och respektera deras åsikt.

Att barn och ungas mänskliga rättigheter respekteras, skyddas, tillgodoses och möjliggörs på lika villkor som vuxna är en förutsättning för att bygga ett jämlikt och hållbart Lysekil fritt från diskriminering, våld och förtryck.

Barnkonventionen är svensk lag
Barnkonventionen är ett juridiskt bindande dokument som säger att barn är individer med egna rättigheter som ska behandlas med samma respekt som alla vuxna och konventionen ger dem rätten att bli lyssnad till, ha inflytande och vara delaktig.

1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag vilket betyder att alla måste respektera och följa den. Staten är ytterst ansvarig för att barnkonventionen följs och konventionen gäller för all offentlig och privat verksamhet och deras anställda, hela civilsamhället och även för dig som privatperson och förälder.

Det betyder att Lysekils kommun har ett stort ansvar att se till att barn och unga skyddas, att deras rättigheter respekteras och ska sprida kunskap till både barn, ungdomar och vuxna om barnkonventionen.

Barnkonventionen består av 54 artiklar och tre tilläggsprotokoll som alla bildar en helhet, men artikel 2, 3, 6 och 12 kallas för de fyra huvudprinciperna. De fyra huvudprinciperna är vägledande för hur helheten ska tolkas.

Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

Artikel 3: Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.

Artikel 6: Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

Artikel 12: Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.

Läs om alla artiklar här: Konventionstexten - Barnombudsmannen Länk till annan webbplats.

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kommun@lysekil.se