Translate site

Translate

Meny

Avgifter och kostnader för äldreboende och korttidsboende

Du som bor på äldreboende eller vistas på ett korttidsboende betalar omvårdnadsavgift och en avgift för maten. Du som bor på äldreboende betalar även hyra för lägenheten. Avgifterna regleras i socialtjänstlagen och får inte överstiga kommunens självkostnad för insatserna. Just din kostnad räknas fram utifrån dina inkomster, din bostadskostnad och omfattningen på de insatser du får.

Avgifter

Du betalar aldrig mer än den lagstadgade maxtaxan som uppgår till 2 139 kronor per månad. Avgift för mat och tekniska hjälpmedel ingår inte i maxtaxan.

Äldreboende

Äldreboende, eller särskilt boende för äldre som det står i socialtjänstlagen, är en bostad med service och omvårdnad dygnet runt. För att du ska kunna flytta till ett särskilt boende för äldre krävs ett biståndsbeslut.

Hyra

Du betalar hyra för ditt äldreboende. Hyresnivån beror på boendets standard, närhet till olika service, kompletterande ytor samt själva lägenhetens eller rummets yta. Hyran varierar därför mellan olika lägenheter och rum.

  • Fiskebäck: 6 900 kronor per månad.
  • Stångenäshemmet: 6 582 – 6 776 kronor per månad.
  • Skärgårdshemmet: 5 144 – 6 034 kronor per månad.
  • Skaftöhemmet: 4 929 – 5 965 kronor per månad.

Uppgift om hyreskostnad för en speciell lägenhet eller rum kan du få på respektive boende.

Avgift för mat

Avgiften för mat vid äldreboendet är 3 808 kronor per månad. För medboende tillkommer 12 % moms på avgiften.

Din matavgift reduceras med dagavgift av matavgift

  • vid sjukhusvistelse från och med första dagen
  • vid annan frånvaro från och med åttonde dagen.

Omvårdnadsavgift

Avgiften för vård och omsorg vid äldreboendet beror på din inkomst och din bostadskostnad. Maxavgift är 2 139 kronor per månad.

Omvårdnadsavgiften för medboende följer den medboendes biståndsbeslut.

Bostadstillägg för pensionärer (BTP)

Du kan söka bostadstillägg för pensionärer för din hyra/boendeavgift. Storleken på bidraget beror på din bostadskostnad, dina inkomster, tillgångar och familjesituation.

Korttidsplats/Växelvård

Avgiftens storlek beror på din inkomst och din bostadskostnad. Maxavgift är 71 kronor per dygn.

Förutom omvårdnadsavgift betalar du för de måltider du får vid korttidsboendet. Avgiften för mat vid korttidsboende är 127 kronor per dygn.

Kontakta oss

Kontakta gärna socialkontorets avgiftshandläggare för ytterligare upplysningar. De träffas säkrast under telefontid.