Meny

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck kan ta sig olika uttryck. Lysekils kommun arbetar förebyggande och lär ungdomar om rätten till sitt eget liv.

Hedersrelaterat våld och förtryck kan ta sig olika uttryck och är konsekvenser av hederskultur och patriarkala system. Även kvinnor kan göra så att en hederskultur finns kvar. Hederskulturen utgår från att familjens eller gruppens heder är viktigare än den enskilda personens vilja, behov och känslor. Hedersrelaterat våld känns igen på föreställningar och idéer om oskuld och kyskhet. Särskilt är det viktigt att just kvinnorna i familjen uppfattas som kyska eller oskuldsfulla.

Flickors och kvinnors faktiska eller påstådda beteende påverkar familjens rykte och anseende. Anledning till att familjen känner sig vanhedrad är ofta att flickan eller kvinnan har haft en verklig eller påstådd sexuell relation innan äktenskapet eller utanför äktenskapet.

En företeelse är att unga personer tvingas gifta sig med någon som familjen har valt ut, så kallat tvångsgifte. Barnäktenskap är när att någon eller båda personerna i äktenskapet inte är myndiga. I hederskulturer är det familjen eller släkten som väljer partnern, det gäller både flickor, kvinnor, pojkar och män. De enda relationer som accepteras är relationer mellan kvinna och man och många gånger kontrolleras personen tidigt i syfte att giftas bort. I Sverige finns det en lag mot tvångs- och barnäktenskap. Lagen innebär att det är förbjudet att gifta bort någon mot sin vilja, både i Sverige och utomlands. Lagen innebär också att det är straffbart att lura någon att gifta sig till exempel genom att resa utomlands.

Könsstympning är ett annat exempel på hedersvåld. De som bryter mot familjens normer och värderingar riskerar att bli bestraffade. De kan bli utfrysta, hotade, misshandlade eller till och med dödade.

Svensk lag gäller i Sverige

Den som utövar hedersrelaterat våld och förtryck bryter mot flera svenska lagar och konventioner, tex. socialtjänstlagen, föräldrabalken och brottsbalken, Barnkonventionen. Den som bryter mot dessa lagar kan bli åtalad och straffad.

Kvinnlig könsstympning

Vad är kvinnlig könsstympning?

Med kvinnlig könsstympning menas alla ingrepp på en flickas eller kvinnas genitalier av icke medicinska skäl och räknas enligt svensk lag (1982:316) som grov misshandel. Könsstympning är en del av det hedersrelaterade våldet och utförs för att säkra familjens heder genom kontroll av flickans och kvinnans sexualitet. Könsstympning av flickor och kvinnor är en tusenårig tradition som förekommer i flera länder i Afrika och i några länder i Mellanöstern och Asien. Ingen vet säkert hur och varför den här traditionen uppstod.

Ingreppet uppfattas ofta som socialt viktigt för att flickan ska ses som ren och oskuld vid giftermål, eller som övergång från att vara barn till att bli vuxen kvinna. Åldern då ingreppet utförs kan variera men vanligast är 4 - 14 år. Vilken typ av ingrepp, vem som utför det samt anledningen till det varierar mellan olika länder den kan även se olika ut inom länder.

Svensk lag gäller även om ingreppet görs utomlands

Alla former av kvinnlig könsstympning är förbjudna i Sverige. Det är ett brott som kan ge upp till 10 års fängelse. Även försök eller förberedelse till könsstympning och att undanhålla att en stympning gjorts kan ge straff. Lagen gäller även om brottet skett utanför Sveriges gränser.

Drabbar både flickor och pojkar – det finns hjälp

Våldet och förtrycket drabbar både flickor och kvinnor samt pojkar och män och det är både män och kvinnor som är förövare. Ibland är en och samma person både själv utsatt och förövare, detta gäller inte minst pojkar och unga män. Den som utsätts för hedersvåld och förtryck kan få hjälp och stöd. Du som går i skolan kan prata med din skolkurator eller skolsköterska. Om du inte går i skolan så kan du vända dig till kommunen, din vårdcentral eller vid akuta ärenden ringa till 112. Om du misstänker att någon i din närhet har utsatts för hedersvåld och förtryck så kan du söka hjälp för dem.

Lagstiftningen ger tydligt stöd

Svensk lagstiftning tar tydligt ställning mot våld och övergrepp. Svensk lag gäller för alla som vistas i Sverige. Vid utövandet av hedersrelaterat våld och förtryck bryter förövaren/förövarna mot flera lagar. Det finns en skyldighet hos de som möter barn och ungdomar som utsätts för detta att se till att adekvat och professionell hjälp samt skydd erbjuds. FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna, samt kvinnokonventionen och barnkonventionen ger ett tydligt stöd i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Främjande och förebyggande

I Lysekils kommun och i alla andra kommuner i Sverige, har skolan och socialtjänsten i uppdrag att arbeta främjande och förebyggande mot hedersrelaterat våld. Lysekils kommun arbetar aktivt för att påverka alla pojkar och flickors attityder om mänskliga rättigheter, jämställdhet och kvinnors rättigheter.

Vissa utsatta barn och ungdomar kan vara svårare att upptäcka än andra. Exempelvis kan homo- och bisexuella, transpersoner eller queer vara mer utsatta liksom personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det är därför viktigt att hitta rutiner för att möta dessa barn och ungdomar. För dessa barn och ungdomar som lever i ett hedersrelaterat sammanhang tillkommer ett flertal särskilda sårbarhetsfaktorer (TRIS, 2014).

Bemötande av drabbade barn och ungdomar måste ske med varsamhet och ödmjukhet. Många barn och ungdomar kommer från kulturer där det är tabu att prata om reproduktiv hälsa, sexualitet och könsorgan. Den som är utsatt ska få veta att det finns hjälp att få och att livskvalitén och livssituationen kan förbättras.

Individens rätt

Lysekils kommuns arbete ska stärka individens rätt till sin sexualitet och val av partner oavsett sexuell läggning. Vi samverkar med andra verksamheter och föreningar i det förebyggande arbetet och vi stärker flickors och pojkars självförtroende och mod att försvara sina mänskliga rättigheter. Du är välkommen att bli en del i detta arbete i vår kommun. Kontakta integrationsstrategen för mer information.

Webbutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck

Migrationsverket har med stöd från Länsstyrelsen Östergötland tagit fram denna webbutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck. I denna utbildning får du bland annat lära dig om mänskliga rättigheter, hedersbegreppet, hur många som berörs, familjestruktur, lagen om tvångs- och barnäktenskap, HBTQ och heder och om intellektuell funktionsnedsättning och heder.

Kursen är interaktiv och innehåller filmer och inspelade röstinslag. Du kan navigera mellan olika delar eller repetera ett avsnitt genom att använda dig av menyn. Hela kursen är inläst med speakerröst. Kursen tar cirka 75 minuter utan avbrott:

http://lansstyrelsen.onlineacademy.se/story_html5.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

(Det kan vara problem med att titta på webbutbildningen i webbläsaren Internet Explorer, däremot fungerar det i Google Chrome)

Som ett komplement till kursen har Länsstyrelsen Östergötland utbildningsfilmer som du hittar på:

http://www.hedersfortryck.se/hedersfortryck/publikationer/?typ=filmer Länk till annan webbplats.

Dessa filmer finns även översatta till 10 språk: turkiska, sorani, somaliska, romani, kurdiska, franska, farsi, engelska, dari samt arabiska. Länsstyrelsen har även material som du kan ladda ner eller beställa här

http://www.hedersfortryck.se/hedersfortryck/publikationer/ Länk till annan webbplats.