Translate site

Translate

Meny

Regler för upphandling

Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling förkortas LOU. Den gäller all offentlig upphandling av entreprenader, varor och tjänster samt byggkoncessioner inom kommuner, landsting och statliga myndigheter.

LOU gäller inte vid köp, försäljning eller hyra av fastighet. LOU ska främja en öppen marknad med sund konkurrens och inköp under affärsmässiga villkor. Syftet är också att främja likabehandling av leverantörerna så att alla har samma förutsättningar på den offentliga marknaden.

Grunden för LOU är de fem upphandlingsprinciperna som är fastslagna av EU:

  • Likabehandlingsprincipen = alla anbudsgivare ska behandlas lika.
  • Principen om ömsesidigt erkännande = intyg och certifikat utfärdade av behöriga myndigheter i andra EU-länder än Sverige ska accepteras även här.
  • Proportionalitetsprincipen = de krav som ställs i kravspecifikationen ska ha ett naturligt samband med och stå i rimlig proportion till det som upphandlas.
  • Principen om transparens = upphandlingen ska präglas av öppenhet och tydlighet.
  • Principen om icke-diskriminering = leverantörer får inte diskrimineras, varken direkt eller indirekt, på grund av nationalitet.