E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslags-tavla

Lyssna

Meny

Stödprogram för företag i Lysekils kommun

Lista

Här är listan på åtgärder för att mildra krisen för företag som drabbats av Corona / Covid-19.

Lysekils kommun har tagit fram ett stödprogram till företag. Programmet omfattar 15 åtgärder för att underlätta och stötta våra lokala företag med anledning av Covid-19situationen. Åtgärderna presenteras här nedan och kommer att justeras löpande utifrån nationella direktiv och utvecklingen av pandemin.

Programmet baseras på en rundringning till ungefär var tionde företag i kommunen, i samtliga branscher och geografiska delar, samt omvärldsbevakning och rekommendationer från Svenskt Näringsliv, Visita och Företagarna.

 1. Lysekils kommun ger anstånd på betalningstider för tillsynsavgifter gällande livsmedel, miljö, serveringstillstånd samt tobak och folköl.
  Fakturor kommer att skickas ut och granskningar genomföras enligt nedan:
  Betaldag för fakturor utställda efter 2020-03-26 kommer att flyttas fram till 2020-09-30.
 2. Lokala leverantörer kan fakturera på 15 dagar netto
  För att hjälpa de lokala företagen med sina kassaflöden och likviditet kan de (under perioden 2020-03-26 till 2020-09-30) fakturera Lysekils kommun på 15 dagar netto i stället för de vanliga 30 dagarna.
 3. Handla lokalt
  Lysekils kommun informerar om vikten av och uppmuntrar sina anställda, som inte är sjuka eller tillhör en riskgrupp, att fortsätta konsumera och handla av de lokala företagen.
 4. Mat för avhämtning eller utkörning
  Lysekils kommun kommer att sammanställa en lista med alla restauranger och butiker som erbjuder mat för avhämtning eller utkörning eller har extra öppettider för personer i riskgrupp.
 5. Skjut upp evenemang istället för att avboka dem
  Lysekils kommun ställer inte in några evenemang men kan komma att skjuta fram dem i den grad det behövs och till den tidpunkt som bedöms som lämplig under rådande situation.
 6. Hyresbefrielse i vissa kommersiella lokaler
  Lysekils kommuns fastighetsbolag Lysekilsbostäder erbjuder två hyresfria månader (april och maj) till de lokalhyresgäster som drabbats hårdast.
  Lysekils kommun uppmanar privata fastighetsägare att stötta det lokala näringslivet genom att erbjuda samma stöd.
 7. Dela upp offentliga upphandlingar
  När kommunen gör inköp inom ramen för LOU, försöker Lysekils kommun att dela upp upphandlingarna i mindre delar så att lokala företag ges bättre möjligheter att lämna anbud.
 8. Julklappen till kommunanställda tidigareläggs
  Kommunens anställda arbetar hårt för att förbereda verksamheterna inför en utbredning av Corona så att samhällsviktig verksamhet kan upprätthållas.
  Lysekils kommun vill tacka alla dessa medarbetare och samtidigt gynna det lokala näringslivet genom att ge alla anställda en tidig julklapp värd 300 kronor från ett lokalt företag. Lysekils kommun tar i samarbete med lokala företagsföreningar fram en lösning.
 9. Lysekils företagslots guidar dig som företagare
  Lysekils kommun har sedan länge en företagslots. Lysekils kommun vill klargöra att lotsen står till företagens förfogande även i denna situation. Kontakta Renée Daun via e-post eller via kommunens växel (0523-61 30 00) om du behöver hjälp.
 10. Uteserveringar och torghandel
  Lokala företag ges möjlighet att tidigarelägga öppnandet av sina uteserveringar och att flytta ut sin verksamhet på stadens gator och torg.
  Erforderliga polistillstånd krävs fortsatt samt att det åligger näringsidkaren att säkerställa att tillgängligheten/framkomligheten inte påverkas negativt.
 11. Lokala kommunala inköp
  För att stötta de lokala företagen uppmanas alla kommunens chefer att handla lokalt i de fall kommunen saknar ramavtal som måste följas och summan underskrider gränsen för direktupphandling.
  Konferenser som anordnas av kommunen ska bokas och genomföras inom kommungränsen under hela 2020.
 12. Vi håller grundskola och barnomsorg öppen
  Det är av avgörande betydelse för många företag i kommunen att grundskola och barnomsorg hålls öppen så personalen kan vara på jobbet. Så länge inte nationella direktiv kräver en stängning kommer Lysekils kommun göra allt man kan för att säkerställa detta.
 13. Samarbete kring vissa anställningar/tjänster
  Lysekils kommun bedömer att situationen kan innebära att vissa kommunala verksamheter får brist på personal. Hos företag kan det tvärtom innebära att man tvingas varsla eller permittera personal.
  För att undvika störningar i samhällsviktig verksamhet och för att företagen så snabbt som möjligt ska kunna återuppta sin ordinarie verksamhet kommer Lysekils kommun att, om situationen så kräver, verka för att samarbeta med lokala företag kring anställningar. Exempel på samarbeten kan vara mellan kommunens kostenhet och restauranger eller mellan kommunens städenhet och hotell.
  Lysekils kommun uppmanar företagen i kommunen att söka liknande samarbeten med varandra.
 14. Hålla igång Havets Hus
  Havets Hus är en av de viktigaste reseanledningarna i Lysekil. Besökare till anläggningen genererar kundunderlag till restauranger, butiker, hotell/campingar med mera.
  Lysekils kommun kommer i samarbete med Havets Hus säkerställa att verksamheten kan hållas öppen för att på så sätt bidra till flera olika näringar. Nationella riktlinjer ska följas.
 15. Kommunikationsyta
  Korrekt och relevant information är viktigt för Lysekils kommuns näringsliv. Lysekils kommun kommer att skapa en yta på sin hemsida dedikerad till frågor kopplade till Corona ur ett näringslivsperspektiv.
  Ytan kommer bland annat att innehålla aktuell information, lägesrapporter, länkar till myndigheter med bland annat arbetsrättslig information och stöd/bidrag man kan söka som företagare.
  Utöver detta kommer goda exempel, samarbeten och idéer att lyftas på ytan.