Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

Barn- och ungdomskultur

Barn och unga kan delta i kommunens kulturliv genom förskolan, skolan, musikskolan eller fritiden. Kulturutbudet sker även i samarbete med föreningslivet och konstnärer i Lysekils kommun.

På gång! Kulturcrew Lysekil är på gång. Ett kulturcrew är 5-10 ungdomar mellan 13-18 år som utbildas till arrangörer. Handledare är personal från Kultur och fritid. Mer info Kulturcrew Lysekil Öppnas i nytt fönster.

Skola och kultur samarbetar på olika nivåer och i olika sammanhang när det gäller barn och ungdomskultur.

Lysekils kommun erbjuder varje år några kulturella aktiviteter per årskurs till barn
och ungdomar i grundskolan. Det kan handla om skolteatrar, skolbio och resmålsbesök
till museer, utställningar och upplevelser. Projekten finansieras av både kommunens medel och statliga medel. ( Skapande skola ) Projekten som genomförs är framtagna i dialog med lärare och elver på grundskolan.

Skapande skola

En av de största samarbetsformerna mellan skola och kultur är Skapande skola. Alla barn och unga har rätt att få kulturella upplevelser som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i.

Barn och unga har rätt till konstupplevelser men också till att själva utveckla sitt språk, sin
musikalitet och visuella och kroppsliga uttryckssätt. Kulturen ska vara en naturlig del av barn och ungas vardag och lärande.

Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken. Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Skapande skola 2020-2021

Under året kommer de olika årskurser delta i olika kulturprojekt med professionella kulturaktörer. Projekten har jobbats fram av elever.
Åk 1- 3 Konst - Hållbar miljö
Åk 5 och Särskola Musikaldans
Åk 7-9 Spoken word

Kultur i skolan

Kultur i skolan är projekt som planeras varje läsår. De jobbas fram av en arbetsgrupp, som består av barnkultursamordnare och kulturombud från varje skola.

Kultur i skolan 2020-2021

Vart tredje läsår har Lysekils kommun ett avtal med Regionteater Väst. Under detta läsår har alla elever från Åk F-9 erbjudits en scenkonstföreställning i klassrum, på Oscars eller på Regionteater väst.
Skolbio varje vårtemin för åk F, 2, 4, 6 och 8. Under pandemin blir det visning i klassrum.

En del av projekten kommer genomföras under höstterminen 2021 då restriktioner har följts.