Translate site

Translate

Meny

Rapportera efterlevnad av råd och rekommendationer

Har du gjort iaktagelser kring hur väl Folkhälsomyndighetens (FHM) råd och rekommendationer följs? Här rapporterar du in det.

Sverige och omvärlden befinner sig i en mycket svår situation med anledning av den pandemi som pågår. Det kan inte uteslutas att spridningen i samhället kommer fortsätta en längre tid. Det har redan vidtagits en rad åtgärder för att förhindra spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19. Läget förändras löpande vilket gör att det uppkommer behov av nya åtgärder som sträcker sig längre än existerande regelverk.

Avstånd är avgörande

Enligt Folkhälsomyndigheten är avståndet mellan personer och tiden de fysiskt vistas nära varandra avgörande faktorer för smittspridningen. Risken för ökad smittspridning är högre när många för varandra okända människor samlas på begränsade ytor under längre tid.

Folkhälsomyndigheten har beslutat om föreskrifter och allmänna råd om vårt gemensamma ansvar att förhindra smitta av covid-19. Enligt föreskriften ska alla verksamheter i Sverige vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning.

Veckovis rapportering

Länsstyrelsen ska följa upp efterlevnaden av Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd. De ska också rapportera detta till regeringen. För att klara det här uppdraget har de i sin tur gett uppdrag till oss kommuner att veckovis svara på en lägesrapport kring människors och verksamheters efterlevnad av Folkhälsomyndighetens rekommendationer och allmänna råd.

En viktig del i lägesrapporteringen är att beakta allmänhetens synpunkter. Av den anledningen har ett frågeformulär tagits fram för att underlätta för allmänheten att rapportera brister som de uppmärksammar inom Lysekils kommuns geografiska område.