E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslagstavla

Lyssna

Meny

Kvalitets- och förbättringsarbete

Trappa i sten.

Ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete är viktigt för att ständigt utveckla och förbättra servicen till dem kommunen finns till för. Kommunen följer systematiskt upp och analyserar verksamhetens kvalitet.

Arbete med ständiga förbättringar

För att mäta en kommuns resultat ur ett kvalitetsperspektiv används en stor mängd nyckeltal. Att jämföra och analysera nyckeltal ger kunskap som kan bidra till förbättringar och verksamhetsutveckling.

Arbete med ständiga förbättringar är en naturlig del i kommunens verksamheter. Detta innebär att man ständigt gör verksamheten bättre och använder resurserna på bästa sätt.

Lysekils kommun har beslutat om riktlinjer för arbete med ständiga förbättringar.

Statistiska centralbyråns medborgarundersökning

Lysekils kommun deltar varje år i Statistiska centralbyråns (SCB:s ) medborgarundersökning som visar hur invånarna ser på kommunen och på kommunens tjänster.

Medborgarundersökningen är uppdelad i tre delar

 • Medborgarnas syn på kommunen som en plats att bo och leva på, Nöjd-Region-Index (NRI)
 • Medborgarnas syn på kommunens verksamheter, Nöjd-Medborgar-Index (NMI)
 • Medborgarnas syn på sitt inflytande i kommunen, Nöjd-Inflytande-Index (NII)

Nedan finns en länk till Lysekils kommuns senaste resultat i medborgarundersökningen.

Kolada

Kolada ägs av den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Svenska staten och Sveriges Kommuner och Regioner är föreningens medlemmar.

I Kolada finns nyckeltal om:

 • Befolkning
 • Ekonomi
 • Personal
 • Hälso- och sjukvård
 • Individ- och familjeomsorg
 • Infrastruktur mm
 • Kultur och fritid
 • Omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning
 • Regional utveckling
 • Barn och utbildning

Kolada redovisar nyckeltal som kan användas i kommunens analyser och jämförelser.