Meny

Ekonomi och budget

Lysekils kommuns budget är en plan över ett års intäkter och kostnader.
Den utgör ett viktigt verktyg och styrinstrument för att hushålla med kommunens begränsade resurser. I budgeten pekas kommunens viktigaste utvecklingsområden ut.

Budget 2021

I oktober antogs budget för 2021 av kommunfullmäktige. De beslutade ramarna är enligt nedan:

Skriv tabellbeskrivning här

Ramar 2021

mnkr

Socialnämnden

- 399,3

Varav socialnämnden exkl. Institutionsplaceringar HVB/SIS

- 379,4

Varav socialnämnden Institutionsplaceringar HVB/SIS

 - 19,9

Utbildningsnämnden

- 403,3

Varav utbildningsförvaltningen

- 355,5

Varav arbetslivsförvaltningen

- 47,8

Kommunstyrelsen

- 72,7

Samhällsbyggnadsnämnden

- 48,2

Miljönämnden

- 2,1

Kommungemensamt inkl. finans

935,4

Budgeterat resultat 2021

9,8

Efter kommunfullmäktiges beslut i oktober har nämndernas budgetramar justerats med löneavtal, prisindex, kapitaltjänstkostnader och internränta.

Budgethandlingen är inte justerad med de förändringar som tillkommit efter beslutet i kommunfullmäktige.

Budgeten för nyinvesteringar utökades från 9,8 mnkr och uppgår 2021 till 49,9 mnkr, vid fullmäktigemötet 2020-12-16 § 158. Den sammanlagda investeringsvolymen för skattefinansierad verksamhet är 79,4 mnkr inklusive reinvesteringar.

Utvecklingsområden och mål

  • Barn och unga är vår framtid
  • Vi utvecklas genom lärande
  • Maritima Lysekil är en kraft att räkna med
  • Upplev Lysekil och vår unika livsmiljö
  • Vi tar ansvar för miljön

Läs mer om inriktning och mål kopplat till utvecklingsområdena i länken nedan Budget 2021.

Uppdrag

Satsning på äldreomsorgen

Socialnämndens ram utökas med 8,4 mnkr för kvalitetshöjande insatser inom äldreomsorgen. En viktig del i detta uppdrag blir att genomföra Äldreomsorgslyftet där kostnaderna för att arrangera utbildningarna finansieras ur ramökningen.

Regeringen och samarbetspartierna har enats om att i budgeten för 2021 tillföra resurser till kommunerna för att stärka äldreomsorgen. För Lysekils del innebär det 8,4 mnkr. Hela beloppet används till att utöka socialnämndens ram. Vidare finns statliga medel på sammanlagt 6,8 mnkr att söka för det så kallade Äldreomsorgslyftet (kompetensutveckling av personal). Dessa kan användas till vikariekostnader för medarbetare som utbildas, men förutsätter att kommunen kan tillskapa utbildningarna.

Ett socialt hållbart Lysekil

Kommunstyrelsen tillförs 2 mnkr i utökad budgetram att fördela till ytterligare insatser som planeras förvaltningsgemensamt inom utvecklingsområdet ”Barn och unga är vår framtid”. Insatserna genomförs av ansvariga nämnder.

I Lysekils kommun kan vi idag se en trend med upplevd otrygghet och minskad tillit mellan människor. Vi har sett en ökad social oro kopplad till barn och ungdomar och det finns en problematik med normbrytande beteende och utanförskap. Kommunstyrelseförvaltningen har i rapporten ”Social oro i Lysekils kommun” presenterat en kartläggning och ett antal förslag till åtgärder för kommunens verksamheter.

En framgångsfaktor som ska utvecklas vidare inom uppdraget är samverkan, dels mellan olika verksamheter i kommunen, dels med föreningslivet och civilsamhället i övrigt.

Minska behovet av försörjningsstöd

Utbildningsnämnden/arbetslivsförvaltningen tillförs 3,6 mnkr i utökad ram för långsiktiga satsningar på att minska behovet av försörjningsstöd genom kvalitetshöjande insatser inom försörjningsstödshandläggningen.

De kvalitetshöjande insatserna inom försörjningsstödshandläggningen handlar om att sätta fokus på långa ärenden och de som har en komplex problematik och ohälsa. Det handlar om att stödja och utreda personers diagnoser, funktion och arbetsförmågor antingen för att de ska få möjlighet till omfattande stöd vid eventuell lönebidragsanställning alternativt få underlag för att söka sjukersättning. Målet är därmed att finna vägen till, i bästa fall, arbete men också alternativt att få varaktig försörjning inom sjukförsäkringen.

Inom ramen för uppdraget får utbildningsnämnden/arbetslivsförvaltningen i uppdrag att i samverkan med hela kommunkoncernen organisera insatser där friska personer som står långt från arbetsmarknaden får möjlighet att komma i arbete. Insatsen görs i avsikt att ge personer med försörjningsstöd möjlighet att söka sig vidare till reguljära arbeten eller i ett senare skede kunna ta del av a-kassa.

Planera för verksamhetsmark

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att inventera vilka markområden som skulle vara möjliga att planlägga för verksamheter.

Framgångsrika företag som kan utvecklas och skapa arbetstillfällen är av avgörande betydelse för Lysekils kommun. En viktig förutsättning för detta är att inventera mark tillgänglig för lokalisering av verksamheter i alla delar av kommunen.

Satsning på miljö och klimat

Det miljöstrategiska arbetet i kommunen ska stärkas.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en ny energi- och klimatplan för Lysekils kommun.

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att prioritera naturvårdskompetens till förvaltningen för att på sikt kunna ta fram en ny naturvårdsplan för Lysekils kommun.

Omställningen till ett miljövänligt och klimatsmart samhälle är vår tids stora utmaning. Men det är en utmaning som också rymmer stora möjligheter. När vi förändrar vårt samhälle ska vi välja lösningar som bidrar till utveckling av kommunen och ett gott liv för alla som lever och verkar här. Våra unika naturmiljöer är av avgörande betydelse för livskvaliteten och att Lysekil är en attraktiv kommun.

Utifrån tidigare antagna styrdokument behöver planer tas fram som mer konkret visar på åtgärder som ska genomföras för att intensifiera kommunens omställningsarbete. Inriktningar för miljö- och klimatarbetet finns fastslagna i såväl kommunfullmäktiges utvecklingsområde ”Vi tar ansvar för miljön” som styrdokumentet ”Riktlinjer för ett strukturerat miljöarbete”. Lysekils kommun har vidare anslutit sig till initiativet ”Fossilfritt Sverige” och Västra Götalandsregionens strategi ”Klimat 2030”.

Bättre förutsättningar att använda cykel

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en cykelplan för Lysekils kommun med inriktning på insatser som ska göra det möjligt för fler att välja cykeln.

På kortare sträckor är cykeln konkurrenskraftig mot bilen om rätt förutsättningar finns. Det finns också en stor potential för besöksnäringen inom cykelturismen. En ökad användning av cykel har många positiva effekter, framförallt i form av en ökad folkhälsa men skapar också bättre förutsättningar för bra livsmiljöer för alla som bor och verkar i kommunen.

Klicka på länken nedan Budget 2021 för att läsa hela budgethandlingen.