E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslagstavla

Lyssna

Meny

Ekonomi

Syftet med kommunal verksamhet skiljer sig från syftet med privat
företagande. När det gäller privat verksamhet är vinsten målet medan
kommunernas syfte är att bedriva verksamhet.

Enligt kommunallagen ska kommunen ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Det
finns ett lagstadgat balanskrav som innebär att kostnaderna inte får vara större än intäkterna.

En grundprincip är att en generation inte ska förbruka vad en tidigare generation skapat och kostnaderna får inte övervältras på kommande generationer utan varje generation skall bära sina kostnader.

Årsredovisning

Varje år skapas en årsredovisning som redovisar det ekonomiska utfallet, arbetet med övergripande mål och kommunens verksamhet.

Årsredovisningen innehåller även en övergripande sammanställning av resultaten för de kommunala bolagen samt en koncernredovisning där man slår ihop bolagens och kommunens
redovisning.

Årsredovisning 2020

I kommunens årsredovisning redovisas det gångna årets verksamhet och det ekonomiska resultatet. Årsredovisningen presenterar också en övergripande sammanställning av kommunens verksamheter och bolag.

Den sammanställs av kommunens ekonomiavdelning för kommunstyrelsens räkning och fastställs av kommunfullmäktige. Årsredovisningen vänder sig både till kommunens politiker och andra intressenter.

Liksom många andra svenska kommuner visar även Lysekils kommun på ett mycket starkt ekonomiskt resultat för 2020. Till stor del kan resultatet härledas till att de generella statsbidragen har ökat, bland annat beroende på att kommunen fått kompensation för en del av de åtgärder som satts in och lett till extra kostnader på grund av pandemin. En viktig orsak till resultatet är också att nämnderna haft en god budgetföljsamhet med små avvikelser från budget i både positiv och negativ riktning

Viktiga händelser och utvecklingsarbete

I årsredovisningen för 2020 kan du också läsa om viktiga händelser under året och det utvecklingsarbete som pågår i verksamheterna. Årsredovisningen ger en bild av den omfattande bredd av verksamheter som finns i en kommun.

Vid årsskiftet 2019/2020 startade den nya arbetslivsförvaltningen. Förvaltningen samlar kommunens verksamheter för arbetsmarknad och sysselsättning, vuxenutbildning och ekonomiskt bistånd. De ska tillsammans arbeta för att stödja personer på vägen till arbete/sysselsättning, utbildning och egen försörjning.

Under året har trygghetsarbetet förstärkts, bland annat genom ett utökat fältteam, trygghetstelefon och belysning i engelska parken.

En ny brygga uppfördes mellan Valbodalen och Långevik och i Brastad invigdes en ny lekplats.

Kommunalrådet Jan-Olof Johansson rapporterade veckovis, via film, om läget gällande covid -19 i kommunen.