Translate site

Translate

Meny

Ekonomi

Syftet med kommunal verksamhet skiljer sig från syftet med privat
företagande. När det gäller privat verksamhet är vinsten målet medan
kommunernas syfte är att bedriva verksamhet.

Enligt kommunallagen ska kommunen ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Det
finns ett lagstadgat balanskrav som innebär att kostnaderna inte får vara större än intäkterna.

En grundprincip är att en generation inte ska förbruka vad en tidigare generation skapat och kostnaderna får inte övervältras på kommande generationer utan varje generation skall bära sina kostnader.

Årsredovisning

Varje år skapas en årsredovisning som redovisar det ekonomiska utfallet, arbetet med övergripande mål och kommunens verksamhet.

Årsredovisningen innehåller även en övergripande sammanställning av resultaten för de kommunala bolagen samt en koncernredovisning där man slår ihop bolagens och kommunens
redovisning.