Meny

Bokslutsresultat för Lysekils kommun

Lysekils kommun redovisar ett positivt resultat på 13,5 mnkr för 2019 i det preliminära bokslutet.

Lysekils kommun redovisar ett positivt resultat på 13,5 mnkr. Detta kan jämföras med ett budgeterat resultat på 9,2 mnkr och föregående års resultat på 19,8 mnkr.

Såväl samhällsbyggnadsnämnden som socialnämnden och utbildningsnämnden redovisar negativa resultat i förhållande till budget. Detta kompenseras av positiva avvikelser när det gäller skatter och finansiella intäkter samt den buffert som finns för bland annat pris- och löneökningar. Vidare finns intäkter avseende fastighetsförsäljningar. Det kan dock noteras att det faktiska utfallet för hela 2019 blev sämre än vad som prognostiserades i den senaste uppföljningsrapporten efter oktober månad.

Verksamhetens nettokostnader har ökat med 4,0 procent och intäkterna med 4,6 procent, vilket i likhet med föregående år innebär en balans mellan kostnads- och intäktsutvecklingen. Vidare har kommunens soliditet förbättrats med 3,5 procentenheter jämfört med 2018 och uppgår nu till -3,6% inklusive pensionsförpliktelser.

Medvetenhet om ekonomiskt tuffare tider

Inom socialnämnden är det främst höga kostnader för placeringar av barn och unga, fler ärenden inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) samt en ökning av försörjningsstödet som ligger bakom resultatet. Ökade kostnader för inhyrd hälso- och sjukvårdspersonal, på grund av svårigheter att rekrytera ordinarie medarbetare, har också bidragit. Det kan noteras att kommunfullmäktige i juni 2019 beslutade att utöka socialnämndens ekonomiska utrymme, vilket innebär att den faktiska budgetavvikelsen stannar vid ett underskott på 3,5 mnkr.

Utbildningsnämndens resultat kan främst hänföras till minskade statsbidrag, kostnader för elevplacering på annan ort samt ökade IT-kostnader.

Samhällsbyggnadsnämndens resultat kan främst kopplas till kostnader för externa tjänster inom området gata/park, kostnader för tomställda lokaler samt en ökning av bostadsanpassningsbidragen.

  • - Med 2019 till ända kan vi redovisa ytterligare ett år med ekonomiskt starka resultat. Under en följd av år har vi stärkt kommunens ekonomi. Vi ser dock att kommunerna har ekonomiska utmaningar framför sig, vilket inte minst avspeglas i den politiska mediedebatten på riksplanet. Det kommer även att påverka vår kommun varför det är viktigare än någonsin att fortsätta arbetet med att anpassa våra verksamheter till de ekonomiska förutsättningarna, säger kommunalrådet Jan-Olof Johansson.

Revisionen kommer att granska det färdiga bokslutet samt årsredovisning och koncernredovisning under mars månad. De kommunala bolagens bokslut är i dagsläget inte klara.

Mer information

Ta gärna del av den bokslutsinformation som är sammanställd av ekonomiavdelningen. Sammanställningen ger en mer fördjupad bild av Lysekils kommuns preliminära bokslutsresultat.