Meny

Idag besöker SKR kulturmötesplatsen Rorkulten

Utsträckta armar med händer som möts i mitten för att symbolisera samarbete.

Rorkulten uppmärksammas för ett väl fungerande samarbete mellan kommunal och idéburen sektor.

Idag, torsdagen den 16 januari får Rorkulten besök av SKR – Sveriges Kommuner och Regioner (tidigare Sveriges Kommuner och Landsting). SKRs kultur- och fritidsberedning besöker Lysekil för att ta del av kommunens samverkan med ABF vid kulturmötesplats Rorkulten i Norra Hamnen. Beredningen för kultur och fritid bereder frågor om kultur och idrott, folkbildning, kulturmiljö, fritid och föreningsliv. I den här beredningen hanteras också vissa barn- och ungdomsfrågor.

En av två utvalda verksamheter

Beredningens ordförande Alex Bergström (S) tillsammans med ABFs förbundsutredare Peter Gustavsson har som en av två utvalda verksamheter valt att besöka kulturmötesplats Rorkulten för att få veta mer om det pågående och väl fungerande samarbetet mellan kommunal och idéburen sektor på kulturmötesplatsen.

Även representanter för ABF FyrBoDal kommer att närvara. Från kommunen deltar kommundirektör Leif Schöndell, utbildningschef Lennart Olsson och integrationsstrateg Sanna Lannesjö.

Positivt exempel på bra samverkan

- SKR arbetar med att sprida kunskap och höja kompetens i hur hållbara och långsiktiga samverkansrelationer kan utvecklas mellan kommuner och civilsamhällets organisationer som föreningsliv, idéburna organisationer och liknande. Det är väldigt roligt att de har valt ut Rorkulten som ett positivt exempel att lyfta, säger Sanna Lannesjö som varit projektledare för uppstart och igångsättandet av kulturmötesplatsen tillsammans med ABF.

Kulturmötesplats Rorkulten är en samverkan genom så kallat Idéburet Offentligt Partnerskap, IOP. Läs mer om samverkansformen i kommunens riktlinjer för IOP:

Kulturmötesplatsen Rorkulten är en del av Lysekils kommuns arbete med hållbarhet och målen i Agenda 2030. På Rorkulten bedriver kommunen bland annat språkcafé och samhällsinformation för nyanlända.

Mål 4 i Agenda 2030: Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Trots det beräknas fortfarande 774 miljoner människor i världen inte kunna skriva och läsa, varav två tredjedelar är kvinnor. Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle.

Utbildningssystem världen över måste möta människors behov under hela livet – från förskola, grundskola, gymnasium och högre utbildning, samt alla människors lika möjlighet till livslångt lärande som gynnar deltagande i arbets- och samhällsliv. Utbildning är nyckeln till välstånd och öppnar en värld av möjligheter som gör det möjligt för var och en av oss att bidra till ett hållbart samhälle.

Mål 17: Uppmuntra och främja effektiva offentliga och offentlig - privata partnerskap samt partnerskap inom det civila samhället vilka bygger på erfarenheterna från andra partnerskap och deras finansieringsstrategier.

Lysekils kommuns arbete med hållbarhet speglas också i Vision Lysekil 2030.